สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การแก้โจทย์ปัญหาเริ่มจาก การทำความเข้าใจปัญหา วางแผนแก้ปัญหา ดำเนินการตามแผนและตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

          เพื่อให้นักเรียนสามารถสร้างโจทย์และโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคนพร้อมทั้งหาคำตอบ และแสดงวิธีทำจากสถานการณ์ที่กำหนดให้

ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

          เพื่อให้นักเรียนสามารถ

          1. แก้ปัญหา

          2.  ให้เหตุผล   

          3.  สื่อสาร สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

การวัดผลและประเมินผล

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัส ค16101 ชั้น ป.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 : โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน
เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน 6 มิ.ย. 62 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอนและเฉลยแบบฝึกหัด)