สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การแก้โจทย์ปัญหาเริ่มจากการทำความเข้าใจปัญหา วางแผนปัญหา ดำเนินการตามแผนและตรวจสอบความสมเหตุสมผล

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

เพื่อให้นักเรียนสามารถ

1. วิเคราะห์โจทย์ปัญหา หาคำตอบ  และแสดงวิธีทำโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการหารที่ตัวหารไม่เกินสามหลัก  พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบ

2. สร้างโจทย์ปัญหาการหาร พร้อมทั้งหาคำตอบและแสดงวิธีทำจากสถานการณ์ที่กำหนด

ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

เพื่อให้นักเรียนสามารถ

1. แก้ปัญหา

2. ให้เหตุผล

3. สื่อสาร สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ 

การวัดผลและประเมินผล

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัส ค16101 ชั้น ป.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 : โจทย์ปัญหาการหาร
เรื่อง โจทย์ปัญหาการหาร 5 มิ.ย. 62 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอนและเฉลยแบบฝึกหัด)