สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

          การแก้โจทย์ปัญหาเริ่มจากการทำความเข้าใจปัญหา วางแผนแก้ปัญหา ดำเนินการตามแผน และตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

           เพื่อให้นักเรียนสามารถ

          1. วิเคราะห์โจทย์ปัญหา หาคำตอบ และแสดงวิธีทำ โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการคูณจำนวนหนึ่งหลักกับจำนวนที่มากกว่าสี่หลัก พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบ

          2. วิเคราะห์โจทย์ปัญหา หาคำตอบ และแสดงวิธีทำโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการคูณจำนวน

ที่มากกว่าหนึ่งหลักกับจำนวนที่มากกว่าสองหลัก พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบ  

          3. สร้างโจทย์ และโจทย์ปัญหาจากสถานการณ์ พร้อมทั้งหาคำตอบและแสดงวิธีทำ

ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

          เพื่อให้นักเรียนสามารถ

           1.  แก้ปัญหา

           2.  ให้เหตุผล    

การวัดผลและประเมินผล

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัส ค16101 ชั้น ป.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 : โจทย์ปัญหาการคูณ
เรื่อง โจทย์ปัญหาการคูณ 31 พ.ค. 62 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอนและเฉลยแบบฝึกหัด)