สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

          1. จำนวนสองจำนวนที่นำมาบวกกันสามารถสลับที่กันได้ โดยที่ผลบวกยังคงเท่ากัน สมบัตินี้เรียกว่า สมบัติการสลับที่ของการบวก

          2. จำนวนสองจำนวนที่นำมาคูณกันสามารถสลับที่กันได้ โดยผลคูณยังคงเท่ากัน สมบัตินี้เรียกว่า  สมบัติการสลับที่ของการคูณ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

           เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้สมบัติการสลับที่การบวกและการคูณช่วยในการคิดคำนวณ

ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

           เพื่อให้นักเรียนสามารถ

           1.  แก้ปัญหา

           2.  ให้เหตุผล

           3.  เชื่อมโยงความรู้ในคณิตศาสตร์

การวัดผลและประเมินผล

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัส ค16101 ชั้น ป.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 : สมบัติการสลับที่ของการบวกและสมบัติการสลับที่ของการคูณ
เรื่อง สมบัติการสลับที่ของการบวกและสมบัติการสลับที่ของการคูณ 23 พ.ค. 62 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอนและเฉลยแบบฝึกหัด)