สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

          การนำจำนวนไปใช้บางครั้งอาจใช้ค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มหลักต่างๆ แทนได้  เพื่อสะดวกในการคำนวณหรือนำไปใช้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

           นำค่าประมาณเป็นจำนวนเต็ม หลักต่างๆ ไปใช้

ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

           เพื่อให้นักเรียนสามารถ

           1.  ให้เหตุผล

          2.  สื่อสาร สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และนำเสนอ

การวัดผลและประเมินผล

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัส ค16101 ชั้น ป.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 : การนำค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มหลักต่างๆไปใช้
เรื่อง การนำค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มหลักต่าง ๆ ไปใช้ 22 พ.ค. 62 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอนและเฉลยแบบฝึกหัด)