สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

๑. ประวัติความเป็นมาของตนเองและ ครอบครัว

๒. การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของ ครอบครัว

๓. บทบาทหน้าที่ของบุคคลในครอบครัว

๔. อาชีพของบุคคลในครอบครัว

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

มฐ ๑ ตบช ๑.๓ (๑.๓.๑)

มฐ ๒ ตบช ๒.๑ (๒.๑.๒)

        ตบช ๒.๒ (๒.๒.๑)

มฐ ๓ ตบช ๓.๒ (๓.๒.๑)

มฐ ๔ ตบช ๔.๑ (๔.๑.๓)

มฐ ๕ ตบช ๕.๔ (๕.๔.๑)

มฐ ๖ ตบช ๖.๒ (๖.๒.๑)

มฐ ๗ ตบช ๗.๒ (๗.๒.๑)

มฐ ๘ ตบช ๘.๒ (๘.๒.๑)

มฐ ๙ ตบช ๙.๑ (๙.๑.๑)

        ตบช ๙.๒ (๙.๒.๑)

มฐ ๑๐ ตบช ๑๐.๑ (๑๐.๑.๒)

จุดประสงค์การเรียนรู้

๑.  เล่นและปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างปลอดภัยได้

๒. กระโดดขาเดียวไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่องได้

๓. ใช้กรรไกรตัดกระดาษตามแนวเส้นโค้งได้

๔. กล้าพูดกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ได้

๕. เคลื่อนไหวร่างกายอย่างมีความสุขได้

๖. ทำงานศิลปะด้วยตนเองจนสำเร็จได้

๗. เก็บของเล่นของใช้เข้าที่อย่างเรียบร้อยด้วยตนเอง

๘. แสดงมารยาทแบบไทยตามกาลเทศะได้

๙. ทำงานศิลปะแบบกลุ่มโดยใช้การพับกระดาษผสมกับการวาดภาพจากสีเทียนได้

๑๐. ฟังและร่วมสนทนาแสดงความคิดเห็นกับผู้อื่นได้

๑๑. มองภาพและคำในหนังสือขณะที่ครูเปิดอ่านได้

๑๒. ต่อส่วนประกอบของภาพเป็นภาพที่สมบูรณ์ได้

๑๓. เล่นเกมจับคู่ได้

การวัดผลและประเมินผล

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น อนุบาล 3
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2562/1
หน่วย ชั้นอนุบาลปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ หน่วยที่ ๕
ชั่วโมง หน่วยที่ ๕ ครอบครัวมีสุข
เรื่อง หน่วยที่ ๕ ครอบครัวมีสุข (1) (12 มิ.ย.62)