สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

          ใจความสำคัญ คือ ข้อความสำคัญของเรื่อง จะตัดออกไปไม่ได้ ถ้าตัดออกไปจะทำให้

เนื้อความเปลี่ยนแปลงไปหรือได้ความไม่ครบถ้วน การอ่านเพื่อจับใจความสำคัญ ผู้อ่านต้องมี

สมาธิในการอ่าน และผู้อ่านจะต้องเข้าใจเรื่องที่อ่าน แล้วตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านว่า ใคร

ทำอะไร ที่ไหน เมื่อใด อย่างไร แล้วตอบคำถามเหล่านั้นแต่เพียงสั้นๆ แต่ให้ได้ใจความชัดเจน

จากนั้นนำมาเรียบเรียงให้เป็นประโยคหรือข้อความสั้นๆ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

      ท 1.1 ป. 6/3  อ่านเรื่องสั้น ๆ อย่างหลากหลาย โดยจับเวลาแล้วถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน

จุดประสงค์การเรียนรู้

      พุทธิพิสัย

              อธิบายหลักการอ่านจับใจความได้

      ทักษพิสัย

             จับใจความจากเรื่องที่อ่านภายในเวลาที่กำหนดได้

      จิตพิสัย

            บอกประโยชน์ของการอ่านจับใจความสำคัญได้

 

การวัดผลและประเมินผล

         ใบงานแผนภาพความคิดการจับใจความสำคัญจากเรื่องที่อ่าน

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท16101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 อ่านจับใจความ ย่อตามคิด
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 อ่านจับใจความย่อตามคิด เรื่อง อ่านเน้นจับใจความ
เรื่อง อ่านเน้นจับใจความ(1) 20 ก.ย. 62 (มีใบงานและวีดีโอประกอบการสอน)