สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

        การเขียนจดหมายส่วนตัว เป็นการเขียนจดหมายเพื่อสื่อสารกับเพื่อน หรือญาติพี่น้อง เพื่อแจ้งเรื่องราวหรือสอบถามทุกข์สุข แสดงความยินดี ขอบคุณ ขอโทษ หรือแสดงความเห็นใจในโอกาสต่างๆ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

      ท 2.1 ป. 6/6   เขียนจดหมายส่วนตัว

จุดประสงค์การเรียนรู้

     พุทธิพิสัย

            บอกหลักการเขียนจดหมายส่วนตัวได้

      ทักษพิสัย

             เขียนจดหมายส่วนตัวได้

      จิตพิสัย

              บอกประโยชน์ของการเขียนจดมายส่วนตัวได้

การวัดผลและประเมินผล

    การเขียนจดหมายส่วนตัว

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท16101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การใช้ภาษาเพื่อสื่อสาร
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การใช้ภาษาเพื่อสื่อสาร เรื่อง เรียนรู้การเขียนจดหมาย
เรื่อง เรียนรู้การเขียนจดหมาย (1) 19 ก.ค. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)