สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

        โวหารเป็นข้อความที่มีความหมายไม่ตรงตัว ในการศึกษาเรื่องโวหารจะต้องอธิบาย                        ความหมายของคำ ประโยค และข้อความที่เป็นสำนวนได้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

   ท ๑.๑ ป.๖/๒ อธิบายความหมายของคำ ประโยค และข้อความที่เป็นโวหาร

จุดประสงค์การเรียนรู้

    พุทธิพิสัย

          บอกหลักการอธิบายความหมายของคำ ประโยค และข้อความที่เป็นโวหารได้

    ทักษพิสัย

          อธิบายความหมายของคำ ประโยค และข้อความที่เป็นโวหารได้

     จิตพิสัย

          บอกความสำคัญของการใช้โวหารในการพูดและการเขียน

การวัดผลและประเมินผล

    ตรวจใบงาน

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท16101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การใช้ภาษาเพื่อสื่อสาร
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การใช้ภาษาเพื่อสื่อสาร เรื่อง อ่านเขียนเรียนรู้ความหมาย
เรื่อง อ่านเขียนเรียนรู้ความหมาย(1) 11 ก.ค. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)