สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

สาระสำคัญ

      การพูดแสดงความคิดเห็น

ความคิดรอบยอด

       การพูดแสดงความคิดเห็น คือการพูดแสดงความรู้สึก ความคิดเห็นของตนต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือเรื่องใดเรื่องหนึ่ง จากการอ่าน การดู การฟัง เป็นการพูดที่ผู้พูดต้องพูดอย่างมีเหตุผล

 

 

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

       ท 5.1 ป.6/1 แสดงความคิดเห็นจากวรรณคดีหรือวรรณกรรมที่อ่าน

จุดประสงค์การเรียนรู้

       พุทธิพิสัย

             บอกหลักการพูดแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่อ่านได้

       ทักษพิสัย

             พูดแสดงความคิดเห็นจากวรรณคดีที่อ่านได้

       จิตพิสัย

            เห็นประโยชน์ของการพูดแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน

การวัดผลและประเมินผล

     การพูดอภิปรายแสดงความคิดเห็น

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท16101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 นิทานอ่านสนุก
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 นิทานอ่านสนุก เรื่อง นิทานเพลินจิตคิดสร้างสรรค์
เรื่อง นิทานเพลินจิตคิดสร้างสรรค์(1) 24 มิ.ย. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)