สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

     คำนาม คือ คำที่ใช้เรียกชื่อคน สัตว์ สิ่งของ สภาพธรรมชาติ สถานที่ต่าง ๆ ทั้งที่เป็นสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต ทั้งเป็นรูปธรรมและนามธรรม

    คำสรรพนาม คือ คำที่ใช้แทนคำนาม เมื่อใช้คำนามคำใดคำหนึ่ง และจะกล่าวถึงคำนั้น ๆ ในโอกาสต่อไป มักนำคำสรรพนามมาใช้แทน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

พุทธิพิสัย

       อธิบายลักษณะของคำนามและคำสรรพนามได้

ทักษพิสัย

       จำแนกชนิดของคำนามและคำสรรพนามได้

จิตพิสัย

       บอกความสำคัญของคำนามและคำสรรพนาม

การวัดผลและประเมินผล

1. ตรวจใบงานที่ 02

2. ตรวจการเขียนแผนผังความคิด

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท16101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ทำนองเสนาะ ไพเราะอาขยาน
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ทำนองเสนาะ ไพเราะอาขยาน เรื่อง คำไทยไพเราะ
เรื่อง คำไทยไพเราะ(1) 6 มิ.ย. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)