สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. นกแต้วแล้วท้องดำเป็นนกที่ตัวเล็กๆ บริเวณใต้ท้องจะมีสีดำ ด้านของจะมีลายสีเหลืองสลับดำพาดตลอดลำตัว บนหัวและหางจะมีแถบสีน้ำเงิน

2. นกแต้วแล้วท้องดำจะอาศัยอยู่ในป่าทางภาคใต้ของประเทศไทย ทำรังอยู่บนต้นระกำและต้นหวายซึ่งจะมีหนามแหลมคมเพื่อหลบภัยจากศัตรู อาหารที่กินได้แก่ หนอน กบ แมลง ไส้เดือน น้ำ และใช้อากาศในการหายใจ

3. สาเหตุที่นกแต้วแล้วท้องดำใกล้จะสูญพันธุ์มาจากกการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมซึ่งเป็นผลมาจากการกระทำของมนุษย์ที่ไปบุกรุกป่าเพื่อใช้เป็นพื้นที่เพาะปลูกและจับมาเลี้ยง ทำให้นกแต้วแล้วท้องดำใกล้จะสูญพันธุ์ไปจากธรรมชาติในประเทศไทยแล้ว

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

  บรรยายการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตบางชนิดที่ดำรงพันธุ์มีชีวิตอยู่จนถึงปัจจุบัน

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนจากการอธิบายเรื่องการดำรงพันธุ์ของสัตว์ โดยสังเกตจากการตอบ คำถาม การอภิปรายและการตรวจชิ้นงานหรือภาระงานของนักเรียน

2. ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้แก่ การสังเกต การลงความเห็นจากข้อมูลโดยสังเกตการตอบคำถาม การอภิปรายและการตรวจชิ้นงานหรือภาระงานของนักเรียน

3. ประเมินเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนโดยสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนและการตรวจชิ้นงานหรือภาระงานของนักเรียน

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย รายวิชาวิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว13101 ชั้น ป.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ลักษณะทางพันธุกรรม หน่วยย่อยที่ 1 ลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์
เรื่อง การดำรงพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต วันที่ 30 พ.ค. 62 (มีใบงาน)