สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  ถ้าสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป สิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปได้ ก็จะสูญพันธุ์ไปในที่สุด

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

  สืบค้นข้อมูลและอภิปรายเกี่ยวกับการสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตบางชนิดและการปรับตัวของสิ่งมีชีวิต

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนจากการอธิบายเรื่องการสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต โดยสังเกตจากการตอบ คำถาม การอภิปรายและการตรวจชิ้นงานหรือภาระงานของนักเรียน

2. ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้แก่ การสังเกต การลงความเห็นจากข้อมูลโดยสังเกตการตอบคำถาม การอภิปรายและการตรวจชิ้นงานหรือภาระงานของนักเรียน

3. ประเมินเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนโดยสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนและการตรวจชิ้นงานหรือภาระงานของนักเรียน

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย รายวิชาวิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว13101 ชั้น ป.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ลักษณะทางพันธุกรรม หน่วยย่อยที่ 1 ลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์
เรื่อง การสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต วันที่ 28 พ.ค. 62 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)