สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  สัตว์แต่ละชนิดที่เกิดจากสัตว์ชนิดเดียวกัน ลูกจะมีลักษณะบางอย่างที่คล้ายกับพ่อหรือแม่ หรือคล้ายทั้งพ่อและแม่ เนื่องจากมีการถ่ายทอดลักษณะจากพ่อแม่สู่ลูก ลักษณะที่ถ่ายทอดมาจากพ่อแม่สู่ลูกเรียกว่า ลักษณะทางพันธุกรรม เช่น สีขน ลักษณะใบหู

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

  สังเกตและอธิบายลักษณะที่คล้ายคลึงกันของพ่อแม่และลูกสัตว์

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนจากการอธิบายเรื่องลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์ โดยสังเกตจากการตอบ คำถาม การอภิปรายและการตรวจชิ้นงานหรือภาระงานของนักเรียน

2. ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้แก่ การสังเกต การลงความเห็นจากข้อมูลโดยสังเกตการตอบคำถาม การอภิปรายและการตรวจชิ้นงานหรือภาระงานของนักเรียน

3. ประเมินเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนโดยสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนและการตรวจชิ้นงานหรือภาระงานของนักเรียน

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย รายวิชาวิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว13101 ชั้น ป.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ลักษณะทางพันธุกรรม หน่วยย่อยที่ 1 ลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์
เรื่อง ลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์ (1) วันที่ 21 พ.ค. 62 (มีใบงาน)