สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

สารบางชนิดเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้ว สามารถเปลี่ยนกลับเป็นสารเดิมได้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้ ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ

เช่น การหลอมเหลว การกลายเป็นไอ การละลาย แต่สารบางอย่างเกิดการเปลี่ยนแปลง แล้วไม่สามารถเปลี่ยนกลับเป็นสารเดิมได้ เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไม่ได้ ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมี เช่น การเผาไหม้ การเกิดสนิม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

อธิบายการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้และผันกลับไม่ได้

การวัดผลและประเมินผล

- การตอบคำถามในใบงาน

- สังเกตทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการทำกิจกรรม

- สังเกตด้านคุณธรรมขณะทำกิจกรรม

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สารในชีวิตประจำวัน
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 3 การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้ และการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไม่ได้
เรื่อง ผันกลับได้และผันกลับไม่ได้(1) 23 ก.ย.62 (มีใบงาน)