สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

เมื่อนำสารตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไปมาผสมกันแล้วมีสารใหม่เกิดขึ้นซึ่งมีสมบัติจากสารเดิม หรือเมื่อสาร
เกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วมีสารใหม่เกิดขึ้น การเปลี่ยนแปลงนี้เรียกว่าการเปลี่ยนแปลงทางเคมี ซึ่งสังเกตได้จาก
มีสีหรือกลิ่นต่างจากสารเดิม หรือมีฟองแก๊ส หรือตะกอน หรือมีการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของอุณหภูมิ
 

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

อธิบายการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของสาร

การวัดผลและประเมินผล

- การตอบคำถามในใบงาน

- สังเกตทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการทำกิจกรรม

- สังเกตด้านคุณธรรมขณะทำกิจกรรม

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สารในชีวิตประจำวัน
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 2 การเปลี่ยนแปลงทางเคมี
เรื่อง การเกิดสารใหม่(1) 9 ก.ย. 62 (มีใบงานและใบความรู้)