สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

สารที่ใส่ลงในน้ำแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงโดยแตกออกเป็นอนุภาคเล็ก ๆ และรวมเป็นเนื้อเดียว

กับน้ำ การเปลี่ยนแปลงนี้เรียกว่าการละลาย โดยหลังการเปลี่ยนแปลง สารแต่ละชนิดยังคงเป็นสารเดิม

ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ แต่ถ้ามองเห็นสารผสมไม่เป็นเนื้อเดียวกันทั้งหมด

เรียกว่าสารเนื้อผสม จะไม่มีการละลายเกิดขึ้น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

อธิบายการละลายของสารในน้ำ

การวัดผลและประเมินผล

- การตอบคำถามในใบงาน

- สังเกตทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการทำกิจกรรม

- สังเกตด้านคุณธรรมขณะทำกิจกรรม

                                            

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สารในชีวิตประจำวัน
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 1 การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ
เรื่อง การละลาย(1) 2 ก.ย. 62 (มีใบงาน)