สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

สารเปลี่ยนจากสถานะหนึ่งไปเป็นอีกสถานะหนึ่งได้เมื่อเพิ่มหรือลดความร้อน การเปลี่ยนแปลงนี้เรียกว่าการเปลี่ยนสถานะ ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

อธิบายการเปลี่ยนสถานะของน้ำแข็ง

การวัดผลและประเมินผล

- การตอบคำถามในใบงาน

- สังเกตทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการทำกิจกรรม

- สังเกตด้านคุณธรรมขณะทำกิจกรรม

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สารในชีวิตประจำวัน
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 1 การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ
เรื่อง การเปลี่ยนสถานะของสสาร(1) 5 ส.ค. 62 (มีใบงาน)