สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

พืชเมื่อเจริญเติบโตเต็มที่จะมีการสืบพันธุ์เพื่อเพิ่มจำนวนและดำรงพันธุ์ โดยลูกที่เกิดมาจะได้รับ

การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากต้นพ่อและต้นแม่ ทำให้มีลักษณะทางพันธุกรรมที่เฉพาะแตกต่าง

จากสิ่งมีชีวิตชนิดอื่น ลักษณะทางพันธุกรรมของพืช เช่น ลักษณะของใบ สีดอก สีใบ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

อธิบายลักษณะพันธุกรรมของพืช

การวัดผลและประเมินผล

- การตอบคำถามในใบงาน

- สังเกตทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการทำกิจกรรม

- สังเกตด้านคุณธรรมขณะทำกิจกรรม

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต
ชั่วโมง หน่วยย่อย ลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต
เรื่อง ลักษณะทางพันธุกรรมของพืช(1) 24 ก.ค. 62 (มีใบงาน)