สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

เมื่อสัตว์เจริญเติบโตเต็มที่จะมีการสืบพันธุ์เพื่อเพิ่มจำนวนและดำรงพันธุ์ โดยลูกที่เกิดมาจะได้รับ

การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากพ่อแม่สัตว์ ทำให้มีลักษณะทางพันธุกรรมที่เฉพาะแตกต่าง

จากสิ่งมีชีวิตชนิดอื่น ลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์ เช่น สีขน ลักษณะของขน ลักษณะของหู

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

อธิบายลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์

การวัดผลและประเมินผล

- การตอบคำถามในใบงาน

- สังเกตทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการทำกิจกรรม

- สังเกตด้านคุณธรรมขณะทำกิจกรรม

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต
ชั่วโมง หน่วยย่อย ลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต
เรื่อง ลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์(1) 15 ก.ค. 62 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)