สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

เมื่อมนุษยเ์ติบโตเต็มที่จะมีการสืบพันธ์ุเพื่อเพิ่มจำนวนและดำรงพันธุ์ โดยลูกที่เกิดมาจะได้รับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม

จากพ่อแม่ทำให้มีลักษณะทางพันธุกรรมที่เฉพาะแตกต่างจากสิ่งมีชีวิต ชนิดอื่น  ลักษณะทางพันธุกรรมของมนุษย์

เช่น เชิงผมที่หน้าผาก การมีลักยิ้ม ชั้นหนังตา การห่อลิ้น การมีติ่งหู 
 

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ระบุลักษณะที่เหมือนหรือคล้ายกันของพ่อแม่ลูก

การวัดผลและประเมินผล

- การตอบคำถามในใบงาน

- สังเกตทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการทำกิจกรรม

-สังเกตด้านคุณธรรมขณะทำกิจกรรม

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต
ชั่วโมง หน่วยย่อย ลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต
เรื่อง ลักษณะทางพันธุกรรมของมนุษย์(1) 8 ก.ค. 62 (มีใบงาน)