สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตที่มีการกินต่อกันเป็นทอด ๆ จากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคจะอยู่ในรูปของโซ่อาหาร ซึ่งประกอบด้วย

ผู้ผลิต คือ สิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้

ผู้บริโภค คือ สิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้ ต้องกินสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหาร ซึ่งแบ่งเป็น

ผู้บริโภคพืช ผู้บริโภคสัตว์ และผู้บริโภคพืชและสัตว์

การเขียนโซ่อาหารสามารถเขียนได้โดยมีลูกศรแสดงทิศทางการกินต่อกัน โดยหัวลูกศรจะชี้ไปทาง

ผู้บริโภค และหางลูกศรจะอยู่ทางผู้ถูกบริโภคเสมอ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ระบุบทบาทหน้าที่ของสิ่งมีชีวิตในโซ่อาหาร

การวัดผลและประเมินผล

- การตอบคำถามในใบงาน

- สังเกตทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการทำกิจกรรม

- สังเกตด้านคุณธรรมขณะทำกิจกรรม

 

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 1 ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
เรื่อง โซ่อาหาร(1) 5 มิ.ย. 62 (มีใบงาน)