สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

สิ่งต่าง ๆ ที่ทำให้เกิดแสงได้เป็นแหล่งกำเนิดแสง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์ด้านความรู้

นักเรียนสามารถระบุแหล่งกำเนิดแสงต่าง ๆ จากสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัว

จุดประสงค์ด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

1. การสังเกต

2. การจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูล

3. การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป

จุดประสงค์ด้านคุณธรรม

1. มีความมุ่งมั่นในการทำงาน

2. มีความสามัคคี ช่วยเหลือในการทำงานกลุ่มร่วมกัน

3. มีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง

4. มีจิตสาธารณะต่อสิ่งแวดล้อม

การวัดผลและประเมินผล

1. การตอบคำถามในใบงาน

2. สังเกตทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการทำกิจกรรม

3. สังเกตพฤติกรรมด้านคุณธรรมขณะทำกิจกรรม

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 แสง
ชั่วโมง หน่วยย่อย แสงและการมองเห็น
เรื่อง แหล่งกำเนิดแสง(2) 5 ส.ค. 62 (มีใบงานและใบความรู้)