สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

พืชที่มีดอกจัดเป็นพืชดอก เช่น กุหลาบ มะลิ ทานตะวัน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. นักเรียนสำรวจและระบุชื่อดอก

2. นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินจากการตอบคำถาม

2. ประเมินจากการทำกิจกรรมในชั้นเรียน

3. ประเมินจากการทำแบบฝึกหัด

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พืชและสัตว์
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 3 วัฏจักรชีวิตของพืชดอก
เรื่อง พืชดอกรอบตัว(1) 3 ก.ค. 62 (มีใบงาน)