สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ลักษณะของเมล็ดพืชภายนอกและภายในแตกต่างกัน โดยเมล็ดพืชประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. นักเรียนสามารถสังเกตและระบุส่วนประกอบของเมล็ดพืชได้               

2. นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการทำงาน 

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินจากการตอบคำถาม

 2. ประเมินจากการทำกิจกรรมในชั้นเรียน

3. ประเมินจากการทำแบบฝึกหัด

 

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พืชและสัตว์
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 2 การเจริญเติบโตของพืช
เรื่อง เมล็ดพืชน้อย(1) 10 มิ.ย. 62 (มีใบงานและบัตรภาพ)