สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

สิ่งมีชีวิตสามารถเคลื่อนไหวได้ด้วยตนเอง หายใจได้ กินอาหารได้ ขับถ่ายได้ เติบโตได้ สืบพันธุ์ได้ และตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้     

สิ่งไม่มีชีวิตไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ด้วยตนเอง ไม่หายใจ ไม่กินอาหาร ไม่ขับถ่าย ไม่เติบโต ไม่สืบพันธุ์ และไม่ตอบสนองต่อสิ่งเร้า

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกลักษณะของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต

2. เปรียบเทียบลักษณะของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต             

3. นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการทำงาน 

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินจากการตอบคำถาม

 2. ประเมินจากการทำกิจกรรมในชั้นเรียน

 3. ประเมินจากการทำแบบฝึกหัด

 

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พืชและสัตว์
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 1 สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต
เรื่อง สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต(2) 27 พ.ค. 62 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)