สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. เราสามารถบอกจำนวนของสิ่งต่างๆ ได้โดยการนับ

2. การนับเพื่อบอกจำนวนสิ่งต่างๆ อาจนับทีละ 5 ดังนี้ ห้า สิบ สิบห้า...หนึ่งร้อย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

เพื่อให้นักเรียนสามารถนับและบอกจำนวนไม่เกิน 100 โดยการนับทีละ 5

การวัดผลและประเมินผล

1. การประเมินจากใบงาน

2. การประเมินพฤติกรรมการทำงาน

3. การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค12101 ชั้น ป.2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง การนับเพื่อบอกจำนวนนับไม่เกิน100 (โดยการนับทีละ5)
เรื่อง การนับเพื่อบอกจำนวนนับไม่เกิน100 (โดยการนับทีละ5) 21 พ.ค. 62 (มีแบบฝึกหัด)