สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. เราสามารถบอกจำนวนของสิ่งต่างๆได้โดยการนับ

2. การนับเพื่อบอกจำนวนสิ่งต่างๆ อาจนับทีละ1 ดังนี้ หนึ่ง สอง สาม...หนึ่งร้อย และอาจนับทีละ10 ดังนี้ สิบ ยี่สิบ สามสิบ...หนึ่งร้อย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. เพื่อให้นักเรียนสามารถ นับและบอกจำนวนไม่เกิน 100 โดยการนับทีละ 1 และทีละ 10

2. นักเรียนสามารถแสดงจำนวนนับไม่เกิน 100

การวัดผลและประเมินผล

1. การประเมินจากใบงาน

2. การประเมินพฤติกรรมการทำงาน

3. การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค12101 ชั้น ป.2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง การนับเพื่อบอกจำนวนและการแสดงจำนวนนับไม่เกิน100 (โดยการนับทีละ1 และนับทีละ10)
เรื่อง การนับเพื่อบอกจำนวนและการแสดงจำนวนนับไม่เกิน100 (โดยการนับทีละ1 และนับทีละ10) 16 พ.ค. 62 (มีแบบฝึกหัด)