สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

๑. วิธีระวังรักษาร่างกายให้สะอาดมีสุขอนามัยที่ดี

๒. การช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจำวัน

  - การแต่งกาย

  - การล้างมือที่ถูกวิธี

  - การรับประทานอาหาร

  - การใช้ห้องน้ำห้องส้วม

  - การเก็บของใช้ส่วนตัว

  - การปูและเก็บเครื่องนอน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

มฐ ๑  ตบช ๑.๒ (๑.๒.๒)

         ตบช ๑.๓ (๑.๓.๑)

มฐ ๒  ตบช ๒.๑ (๒.๑.๑)

         ตบช ๒.๒ (๒.๒.๒)

มฐ ๔  ตบช ๔.๑ (๔.๑.๓)

มฐ ๖  ตบช ๖.๑ (๖.๑.๑) (๖.๑.๒) (๖.๑.๓)

         ตบช ๖.๒ (๖.๒.๑)

มฐ ๙  ตบช ๙.๑ (๙.๑.๑)

         ตบช ๙.๒ (๙.๒.๑)

มฐ ๑๐ ตบช ๑๐.๑ (๑๐.๑.๒)

จุดประสงค์การเรียนรู้

๑. ล้างมือก่อนรับประทานอาหาร และหลังจากใช้ห้องน้ำห้องส้วมด้วยตนเองได้

๒. เล่น ทำกิจกรรมปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างปลอดภัยได้

๓. เดินต่อเท้าถอยหลังเป็นเส้นตรงได้โดยไม่ต้องกางแขน

๔. การสร้างรูปสามเหลี่ยมด้วยวิธีต่างๆเขียนรูปสามเหลี่ยมตามแบบได้อย่างมีมุมชัดเจน

๕. สนใจ มีความสุขและแสดงท่าทาง/เคลื่อนไหวประกอบเพลง  จังหวะและดนตรีได้

๖. แต่งตัวด้วยตนเองได้อย่างคล่องแคล่ว

๗. รับประทานอาหารด้วยตนเองอย่างถูกวิธีได้

๘.ใช้และทำความสะอาดหลังใช้ห้องน้ำห้องส้วมด้วยตนเองได้

๙. เก็บของเล่นของใช้เข้าที่อย่างเรียบร้อยได้ด้วยตนเอง

๑๐. ฟังผู้อื่นพูดจนจบและสนทนาโต้ตอบอย่างต่อเนื่องเชื่อมโยงกับเรื่องที่ฟังได้

๑๑. อ่านภาพสัญลักษณ์คำด้วยการชี้หรือกวาดตามองจุดเริ่มต้นและจุดจบของข้อความได้

๑๒. จับคู่และเปรียบเทียบความแตกต่างและความเหมือนของสิ่งต่าง ๆ ได้

การวัดผลและประเมินผล

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น อนุบาล 3
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2562/1
หน่วย ชั้นอนุบาลปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ หน่วยที่ ๔
ชั่วโมง หน่วยที่ ๔ หนูทำได้
เรื่อง หน่วยที่ ๔ หนูทำได้ (1) (5 มิ.ย. 62)