สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การบวกจำนวนที่มีหลายหลัก ใช้หลักการเดียวกับการบวกจำนวนที่มีสี่หลัก

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

เมื่อนักเรียนเรียนแล้ว นักเรียนสามารถ

          1.หาผลบวกของจำนวนนับที่มากกว่า 100,000 พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบที่ได้

             และแสดงวิธีทำได้    

          2.สื่อสาร สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

การวัดผลและประเมินผล

1.สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

2.ตรวจแบบฝึกหัด

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย รายวิชาคณิตศาสตร์ รหัส ค14101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 จำนวนนับ และการบวก การลบ การคูณ การหาร
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 1.2 การบวก การลบ
เรื่อง การบวกจำนวนที่มีหลายหลัก(4 มิ.ย 62)(มีใบงาน)