สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

แรงที่ของเหลวกระทำตั้งฉากต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่ เรียกว่า ความดันของของเหลว ความดันของ

ของเหลวจะมาก เมื่อระดับความลึกของของเหลวมาก และความดันของของเหลวจะน้อย เมื่อระดับ

ความลึกของของเหลวน้อย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

อธิบายความดันของของเหลวที่ระดับความลึกต่างกัน

การวัดผลและประเมินผล

- การตอบคำถามในใบงาน

- มีความสามัคคี ช่วยเหลือในการทำงานกลุ่มร่วมกัน
- มีความมุ่งมั่นในการทำงาน

- สังเกตทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ในการทำกิจกรรม

ปีการศึกษา 2561 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย รายวิชาวิทยาศาสตร์ รหัส ว 15101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 หน่วยการเรียนที่ 8 เรื่อง แรง
ชั่วโมง ความดันของของเหลวที่ระดับความลึกต่างกัน
เรื่อง ความดันของของเหลวที่ระดับความลึกต่างกัน วันที่ 27 ก.พ. 62 (มีใบงาน)