สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1.เข้าใจกระบวนการทำงานโดยใช้โครงงาน
2.ปฏิบัติกิจกรรมโครงงานได้
3.มุ่งมั่นในการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล

1.การนำเสนอผลงาน

2.แบบทดสอบ

ปีการศึกษา 2561 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หน่วย รายวิชากลุ่มบูรณาการ (การงานอาชีพและเทคโนโลยี รหัส ง15101) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 หน่วย สายฝันให้เป็นจริง
ชั่วโมง หน่วยสายฝันให้เป็นจริง
เรื่อง นำเสนอผลงาน วันที่ 25 ก.พ. 62