สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ของเหลวมีแรงกระทำต่อวัตถุและกระทำต่อวัตถุในทุกทิศทาง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายได้ว่าของเหลวมีแรงกระทำต่อวัตถุ

2. อธิบายทิศทางของแรงที่ของเหลวกระทำต่อวัตถุ

การวัดผลและประเมินผล

- การตอบคำถามในใบงาน

- มีความสามัคคี ช่วยเหลือในการทำงานกลุ่มร่วมกัน
- มีความมุ่งมั่นในการทำงาน

- สังเกตทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ในการทำกิจกรรม

ปีการศึกษา 2561 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย รายวิชาวิทยาศาสตร์ รหัส ว 15101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 หน่วยการเรียนที่ 8 เรื่อง แรง
ชั่วโมง ของเหลวมีแรงกระทำต่อสิ่งต่างๆ
เรื่อง ของเหลวมีแรงกระทำต่อสิ่งต่างๆ วันที่ 25 ก.พ. 62 (มีใบงาน)