โรงเรียนสรรพวิทยาคม จังหวัดตาก ศึกษาดูงาน ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

Info-dltv | 24 มี.ค. 2566
5320

   วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นางยุวนิตย์ ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายสรุปการดำเนินงานของสถานีฯ ภายใต้การบริหารงานของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ และนำชมกระบวนการผลิตรายการการเรียนการสอนจากห้องเรียนต้นทาง ,ห้องควบคุมการบันทึกรายการ ,ห้องควบคุมการออกอากาศ ,ห้องนิทรรศการ DLTV แก่ นางกัญญ์วรา ก๋องแก้ว หัวหน้างานเทคโนโลยี โรงเรียนสรรพวิทยาคม ในโอกาสนำคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนสรรพวิทยาคม จังหวัดตาก จำนวน 10 คน เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ สถานีฯ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการจัดการศึกษาด้วยระบบทางไกลผ่านดาวเทียม