21 ตุลาคม 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลบ้านหลวง จังหวัดเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงาน

Info-dltv | 21 ต.ค. 2565
2311

   วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. นางยุวนิตย์ ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ให้การต้อนรับ และบรรยายสรุปการดำเนินงานของสถานีฯ ภายใต้การบริหารงานของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ แก่ นายอภิสิทธิ์ ยลละออ ปลัดเทศบาลตำบลบ้านหลวงและคณะ จำนวน 39 คน ในโอกาสเดินทางเข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมการดำเนินงานของสถานีฯ

   จากนั้นเวลา 10.45 น. นายเกรียงไกร แสงทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานีฯ นำเยี่ยมชมห้องบันทึกรายการระดับปฐมวัย ห้องควบคุมการบันทึกรายการ ห้องควบคุมออกอากาศ เพื่อให้คณะครู/ผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรทางการศึกษาการ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลบ้านหลวง จังหวัดเชียงใหม่ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาทักษะการจัดประสบการณ์การเรียนรู้และกระบวนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย พร้อมนำองค์ความรู้  ประโยชน์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาต่างๆต่อไป