ผู้อำนวยการสถานีฯให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร อาจารย์และนิสิตระดับปริญญาโทมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

PR&Info dltv | 30 ก.ย. 2565
2962

       วันที่ 30 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นางยุวนิตย์  ศรศิลป์  ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  พร้อมด้วย นายเกรียงไกร  แสงทอง  ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานีฯ  ให้การต้อนรับ ดร.แสงศรี  จิยะจันทน์  ผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งมหาวิทยาลัย และ คณะผู้บริหาร อาจารย์ จากมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ในการนำคณะนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณทิต ,หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณทิต , หลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต ,หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จำนวน 138 คน  เดินทางเข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมการดำเนินงานของสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในด้านการจัดการและบริหารการศึกษาด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และนำองค์ความรู้  ประโยชน์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการประกอบการดำเนินงานทางสายอาชีพและในพื้นที่ท้องถิ่นของตน

       ในการนี้ ผู้อำนวยการสถานีฯ บรรยายสรุปการดำเนินงานของสถานีฯ ภายใต้การบริหารงานของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์  พร้อมนำชมห้องบันทึกรายการ  ห้องควบคุมการบันทึกรายการ ห้องควบคุมออกอากาศ  ห้องบันทึกรายการฉากจริงและฉากเสมือนจริง  ห้องนิทรรศการถาวร DLTV  และห้องปฏิบัติการต่างๆ