00:00:00
R: นับ 1 ให้ถึงพ่อ
 
00:30:00
R: องค์ความรู้จากศาลฎีกา
 
01:00:00
R: เปิดโลกธุรกิจสตาร์ทอัพ
 
01:30:00
R: พลเมืองเด็ก
 
02:00:00
R: SET Social Impact
 
02:30:00
R: Business Grow โตด้วยนวัตกรรม
 
03:00:00
R: รู้กฎหมายสบายใจ
 
03:30:00
R: กฎหมายคลายเครียด ปี 1
 
04:00:00
R: กฎหมายคลายเครียด ปี 2
 
04:30:00
R: บทเรียนชีวิตจากคดีปกครอง
 
05:00:00
R: เพื่อสังคมสันติสุข
 
05:30:00
R: ช่างประจำบ้าน
 
06:00:00
R: นับ 1 ให้ถึงพ่อ
 
06:30:00
R: องค์ความรู้จากศาลฎีกา
 
07:00:00
R: เปิดโลกธุรกิจสตาร์ทอัพ
 
07:30:00
R: พลเมืองเด็ก
 
07:55:00
เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน สืบสาน รักษา ต่อยอด
 
08:00:00
เคารพธงชาติ
 
08:01:00
R: SET Social Impact
 
08:30:00
ว16101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง แรงไฟฟ้า (2)
 
09:30:00
ท16101 ภาษาไทย เรื่อง แต่งบทร้อยกรอง (1)
 
10:30:00
ค16101 คณิตศาสตร์ เรื่อง การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ของวงกลม (2)
 
11:30:00
R: Business Grow โตด้วยนวัตกรรม
 
12:00:00
ข่าวเที่ยง
 
12:25:00
R: เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน สืบสาน รักษา ต่อยอด
 
12:30:00
ง16101 การงานอาชีพ เรื่อง คุณธรรม ในการประกอบอาชีพ
 
13:30:00
R: ว16101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง แรงไฟฟ้า (2)
 
14:30:00
R: รู้กฎหมายสบายใจ
 
15:00:00
R: กฎหมายคลายเครียด ปี 1
 
15:30:00
R: กฎหมายคลายเครียด ปี 2
 
16:00:00
บทเรียนชีวิตจากคดีปกครอง
 
16:30:00
เพื่อสังคมสันติสุข
 
17:00:00
R: ช่างประจำบ้าน
 
17:30:00
R: นับ 1 ให้ถึงพ่อ
 
17:55:00
พยากรณ์อากาศประจำวัน
 
18:00:00
เคารพธงชาติ
 
18:01:00
R: เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน สืบสาน รักษา ต่อยอด
 
18:06:00
R: องค์ความรู้จากศาลฎีกา
 
18:30:00
R: เปิดโลกธุรกิจสตาร์ทอัพ
 
19:00:00
R: พลเมืองเด็ก
 
19:30:00
R: SET Social Impact
 
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
 
20:30:00
R: เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน สืบสาน รักษา ต่อยอด
 
20:35:00
R: Business Grow โตด้วยนวัตกรรม
 
21:00:00
R: รู้กฎหมายสบายใจ
 
21:30:00
R: กฎหมายคลายเครียด ปี 1
 
22:00:00
R: กฎหมายคลายเครียด ปี 2
 
22:30:00
R: บทเรียนชีวิตจากคดีปกครอง
 
23:00:00
R: เพื่อสังคมสันติสุข
 
23:30:00
R: ช่างประจำบ้าน