00:00:00
ที่นี่บ้านเรา
 
00:30:00
R : แผ่นดินทระนง
 
01:00:00
R : เพื่อสังคมสันติสุข
 
01:30:00
R : รอบภูมิภาค
 
02:00:00
R : นับ ๑ ให้ถึงพ่อ
 
02:30:00
R : The Green Diary season 1
 
03:00:00
R : ตามอำเภอจาน
 
03:30:00
R : สารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี
 
04:00:00
R : ๑ ในพระราชดำริ
 
04:30:00
พุทธธรรมนำปัญญา
 
05:00:00
R : 100 ปี ไกลบ้าน ตามเสด็จพระพุทธเจ้าหลวง
 
05:30:00
R : เรื่องของพ่อ รอทุกคนเล่า
 
06:00:00
ท11101 ภาษาไทย เรื่อง แม่กมสุขสมใจ
 
07:00:00
อ11101 ภาษาอังกฤษ เรื่อง Healthy and Unhealthy Food 1
 
08:00:00
เคารพธงชาติ
 
08:01:00
เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน ประกาศอิสรภาพ สู่ยุทธหัตถี ตอนที่1
 
08:06:00
ค11101 คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกจำนวนสองหลักกับสองหลักที่ผลบวกไม่เกิน 100 ไม่มีการทด
 
09:00:00
ส11102 ประวัติศาสตร์ เรื่อง ชาติ
 
10:00:00
ค11101 คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกจำนวนสองหลักกับหนึ่งหลักที่ผลบวกไม่เกิน 100 มีการทด
 
11:00:00
ท11101 ภาษาไทย เรื่อง ตัวสะกดแม่เกย
 
12:00:00
R : เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน ประกาศอิสรภาพ สู่ยุทธหัตถี ตอนที่ 2
 
12:05:00
ว11101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง สมบัติของวัสดุ (2)
 
13:00:00
ส11101 สังคมศึกษา เรื่อง พระราชศรัทธาต่อพระพุทธศาสนา
 
14:00:00
อ11101 ภาษาอังกฤษ เรื่อง Healthy and Unhealthy Food 2
 
15:00:00
ค11101 คณิตศาสตร์ เรื่อง การหาผลบวกโดยการตั้งบวกที่ผลบวกไม่เกิน 100 และไม่มีการทด
 
16:00:00
ท11101 ภาษาไทย เรื่อง สนุกกับคำแม่เกอว
 
17:00:00
พ11101 สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) เรื่อง การปฏิบัติตนหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ ข้อที่ 3
 
17:55:00
พยากรณ์อากาศประจำวัน
 
18:00:00
เคารพธงชาติ
 
18:01:00
เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน สมเด็จพระเอกาทศรถ
 
18:06:00
แผ่นดินทระนง
 
18:30:00
เพื่อสังคมสันติสุข
 
19:00:00
รอบภูมิภาค
 
19:30:00
นับ ๑ ให้ถึงพ่อ
 
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
 
20:30:00
R : เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน สมเด็จพระเอกาทศรถ
 
20:35:00
The Green Diary season 1
 
21:00:00
ตามอำเภอจาน
 
21:30:00
R : พุทธธรรมนำปัญญา
 
22:00:00
สารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี
 
22:30:00
๑ ในพระราชดำริ
 
23:00:00
100 ปี ไกลบ้าน ตามเสด็จพระพุทธเจ้าหลวง
 
23:30:00
เรื่องของพ่อ รอทุกคนเล่า