00:00:00
R : ๑ ในพระราชดำริ
 
00:30:00
R : 100 ปี ไกลบ้าน ตามเสด็จพระพุทธเจ้าหลวง
 
01:00:00
R : เรื่องของพ่อ รอทุกคนเล่า
 
01:30:00
R : ที่นี่บ้านเรา
 
02:00:00
R : แผ่นดินทระนง
 
02:30:00
R : เพื่อสังคมสันติสุข
 
03:00:00
R : รอบภูมิภาค
 
03:30:00
R : นับ ๑ ให้ถึงพ่อ
 
04:00:00
R : The Green Diary season 1
 
04:30:00
R : ตามอำเภอจาน
 
05:00:00
R : พุทธธรรมนำปัญญา
 
05:30:00
R : 100 ปี ไกลบ้าน ตามเสด็จพระพุทธเจ้าหลวง
 
06:00:00
ว11101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง การจัดกลุ่มวัตถุ (1)
 
07:00:00
ท11101 ภาษาไทย เรื่อง สระ แอะ
 
08:00:00
เคารพธงชาติ
 
08:01:00
เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน จินดามณี : แบบเรียนภาษาไทยเล่มแรก
 
08:06:00
ค11101 คณิตศาสตร์ เรื่อง การลบจำนวนสองหลักกับจำนวนหนึ่งหลักไม่มีการกระจาย
 
09:00:00
ศ11101 ศิลปะ เรื่อง ลายเส้นสีไม้
 
10:00:00
ค11101 คณิตศาสตร์ เรื่อง การลบจำนวนสองหลักกับจำนวนสองหลักไม่มีการกระจาย
 
11:00:00
ท11101 ภาษาไทย เรื่อง สระ แอ
 
12:00:00
เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน ยุครุ่งเรือง : พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ
 
12:05:00
ง11101 การงานอาชีพ เรื่อง การกวาดพื้นและถูพื้น (1)
 
13:00:00
ส11101 สังคมศึกษา เรื่อง เบญจศีล
 
14:00:00
เพื่อสังคมสันติสุข
 
14:30:00
รอบภูมิภาค
 
15:00:00
นับ ๑ ให้ถึงพ่อ
 
15:30:00
The Green Diary season 1
 
16:00:00
ตามอำเภอจาน
 
16:30:00
100 ปี ไกลบ้าน ตามเสด็จพระพุทธเจ้าหลวง
 
17:00:00
สารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี
 
17:30:00
๑ ในพระราชดำริ
 
17:55:00
พยากรณ์อากาศประจำวัน
 
18:00:00
เคารพธงชาติ
 
18:01:00
เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน จินดามณี : แบบเรียนภาษาไทยเล่มแรก
 
18:06:00
100 ปี ไกลบ้าน ตามเสด็จพระพุทธเจ้าหลวง
 
18:30:00
เรื่องของพ่อ รอทุกคนเล่า
 
19:00:00
ที่นี่บ้านเรา
 
19:30:00
แผ่นดินทระนง
 
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
 
20:30:00
เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน จินดามณี : แบบเรียนภาษาไทยเล่มแรก
 
20:35:00
R : เพื่อสังคมสันติสุข
 
21:00:00
R : รอบภูมิภาค
 
21:30:00
R : นับ ๑ ให้ถึงพ่อ
 
22:00:00
R : The Green Diary season 1
 
22:30:00
R : ตามอำเภอจาน
 
23:00:00
R : พุทธธรรมนำปัญญา
 
23:30:00
R : 100 ปี ไกลบ้าน ตามเสด็จพระพุทธเจ้าหลวง