00:00:00
R : พ11101 สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) เรื่อง ความรัก ความผูกพันของครอบครัว
 
00:30:00
แจ้งรายการ
 
01:30:00
เรื่องของพ่อ รอทุกคนเล่า
 
02:00:00
100 ปี ไกลบ้าน ตามเสด็จพระพุทธเจ้าหลวง
 
02:30:00
นับ ๑ ให้ถึงพ่อ
 
03:00:00
สารคดีแตกหน่อต่อยอด
 
03:30:00
แสงแห่งปณิธาน
 
04:00:00
เพื่อสังคมสันติสุข
 
04:30:00
รอบภูมิภาค
 
05:00:00
R: เรื่องของพ่อ รอทุกคนเล่า
 
05:30:00
R : 100 ปี ไกลบ้าน ตามเสด็จพระพุทธเจ้าหลวง
 
06:00:00
R : นับ ๑ ให้ถึงพ่อ
 
06:30:00
R : สารคดีแตกหน่อต่อยอด
 
07:00:00
R: แสงแห่งปณิธาน
 
07:30:00
R : เพื่อสังคมสันติสุข
 
08:00:00
เคารพธงชาติ
 
08:01:00
แจ้งรายการ
 
08:25:00
เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน การศึกษาเท่าเทียมทุกถิ่นไทย
 
08:30:00
ว11101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง หน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของสัตว์ (5)
 
09:30:00
ท11101 ภาษาไทย เรื่อง ภาพสัญลักษณ์รอบตัวเรา
 
10:30:00
ค11101 คณิตศาสตร์ เรื่อง การหาผลลบโดยใช้เส้นจำนวน
 
11:30:00
แจ้งรายการ
 
12:00:00
ข่าวเที่ยง
 
12:25:00
R : เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน การศึกษาเท่าเทียมทุกถิ่นไทย
 
12:30:00
ศ11101 ศิลปะ เรื่อง การกำเนิดเสียง
 
13:30:00
แจ้งรายการ
 
14:30:00
R : ว11101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง หน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของสัตว์ (5)
 
15:30:00
R : ท11101 ภาษาไทย เรื่อง ภาพสัญลักษณ์รอบตัวเรา
 
16:30:00
R : ค11101 คณิตศาสตร์ เรื่อง การหาผลลบโดยใช้เส้นจำนวน
 
17:30:00
แจ้งรายการ
 
17:55:00
พยากรณ์อากาศประจำวัน
 
18:00:00
เคารพธงชาติ
 
18:01:00
R : เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน การศึกษาเท่าเทียมทุกถิ่นไทย
 
18:06:00
แจ้งรายการ
 
18:30:00
R : ศ11101 ศิลปะ เรื่อง การกำเนิดเสียง
 
19:30:00
แจ้งรายการ
 
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
 
20:30:00
R : ว11101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง หน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของสัตว์ (5)
 
21:30:00
R : ท11101 ภาษาไทย เรื่อง ภาพสัญลักษณ์รอบตัวเรา
 
22:30:00
R : ค11101 คณิตศาสตร์ เรื่อง การหาผลลบโดยใช้เส้นจำนวน
 
23:30:00
R : ศ11101 ศิลปะ เรื่อง การกำเนิดเสียง