00:00:00
100 ปี ไกลบ้าน ตามเสด็จพระพุทธเจ้าหลวง
 
00:30:00
เรื่องของพ่อ รอทุกคนเล่า
 
01:00:00
สารคดีแตกหน่อต่อยอด
 
01:30:00
R : แสงแห่งปณิธาน
 
02:00:00
R : เพื่อสังคมสันติสุข
 
02:30:00
R : รอบภูมิภาค
 
03:00:00
R : นับ ๑ ให้ถึงพ่อ
 
03:30:00
R : The Green Diary season 1
 
04:00:00
R : ตามอำเภอจาน
 
04:30:00
พุทธธรรมนำปัญญา
 
05:00:00
R : เพื่อชีวิตและสุขภาพ ปี 1-2
 
05:30:00
R : สารคดีแตกหน่อต่อยอด
 
06:00:00
ท11101 ภาษาไทย เรื่อง การเขียนพยัญชนะไทย
 
07:00:00
อ11101 ภาษาอังกฤษ เรื่อง Parts of Your Body
 
08:00:00
เคารพธงชาติ
 
08:01:00
ค11101 คณิตศาสตร์ เรื่อง ทบทวนและสรุปการนับและแสดงจำนวนนับ 1 ถึง 20 และ 0
 
09:00:00
ส11102 ประวัติศาสตร์ เรื่อง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน
 
10:00:00
ว11101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) เรื่อง การแก้ปัญหาที่มีเงื่อนไข (1)
 
11:00:00
ค11101 คณิตศาสตร์ เรื่อง ทบทวนการนับจำนวน การอ่าน ตัวเลขฮินดูอารบิกและตัวเลขไทย แสดงจำนวนไม่เกิน 10
 
12:00:00
ท11101 ภาษาไทย เรื่อง เรียนรู้อักษรกลาง
 
13:00:00
ว11101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง ลักษณะของส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย (1)
 
14:00:00
ส11101 สังคมศึกษา เรื่อง การใช้จ่ายเงินในชีวิตประจำวัน
 
15:00:00
อ11101 ภาษาอังกฤษ เรื่อง My clothes 3
 
16:00:00
ค11101 คณิตศาสตร์ เรื่อง การรวมจำนวนสองจำนวน
 
17:00:00
ท11101 ภาษาไทย เรื่อง เสริมสร้างอักษรสูง (1)
 
18:00:00
เคารพธงชาติ
 
18:01:00
พ11101 สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) เรื่อง ตัวของฉันนั้นมี ...
 
19:00:00
แสงแห่งปณิธาน
 
19:30:00
เพื่อสังคมสันติสุข
 
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
 
20:30:00
รอบภูมิภาค
 
21:00:00
นับ ๑ ให้ถึงพ่อ
 
21:30:00
The Green Diary season 1
 
22:00:00
ตามอำเภอจาน
 
22:30:00
R : พุทธธรรมนำปัญญา
 
23:00:00
เพื่อชีวิตและสุขภาพ ปี 1-2
 
23:30:00
๑ ในพระราชดำริ