ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 50
แผนการสอน ครูวิชิต ลือยศ
ครูผู้สอน ครูวิชิต ลือยศ

ครูวิชิต ลือยศ
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

แผนการสอน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

หน่วยการเรียนรู้ 1. มหัศจรรย์อเมริกาเหนือ
เรื่อง 1.1 ที่ตั้ง ขนาด และอาณาเขตของทวีปอเมริกาเหนือ
1
  ที่ตั้ง ขนาด และอาณาเขตของทวีปอเมริกาเหนือ 1 พ.ย. 62
เรื่อง 1.2 ลักษณะภูมิประเทศของทวีปอเมริกาเหนือ
1
  ลักษณะภูมิประเทศของทวีปอเมริกาเหนือ 4 พ.ย. 62 (มีใบงาน ใบกิจกรรม และวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.3 ลักษณะภูมิอากาศของทวีปอเมริกาเหนือ
1
  ลักษณะภูมิอากาศของทวีปอเมริกาเหนือ 6 พ.ย. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.4 ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมของทวีปอเมริกาเหนือ
1
  ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมของทวีปอเมริกาเหนือ 8 พ.ย. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.5 ลักษณะทรัพยากรธรรมชาติของทวีปอเมริกาเหนือ
1
  ลักษณะทรัพยากรธรรมชาติของทวีปอเมริกาเหนือ 11 พ.ย. 62 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.6 ลักษณะทางเศรษฐกิจของทวีปอเมริกาเหนือ
1
  ลักษณะทางเศรษฐกิจของทวีปอเมริกาเหนือ 13 พ.ย. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 2. หลากสีสันอเมริกาใต้
เรื่อง 2.1 ที่ตั้ง ขนาด และอาณาเขตของทวีปอเมริกาใต้
1
  ที่ตั้ง ขนาด และอาณาเขตของทวีปอเมริกาใต้ 15 พ.ย. 62 (มีใบงาน เฉลยใบงาน และวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 2.2 ลักษณะภูมิประเทศของทวีปอเมริกาใต้
1
  ลักษณะภูมิประเทศของทวีปอเมริกาใต้ 18 พ.ย. 62 (มีใบกิจกรรมประกอบการสอน)
เรื่อง 2.3 ลักษณะภูมิอากาศของทวีปอเมริกาใต้
1
  ลักษณะภูมิอากาศของทวีปอเมริกาใต้ 20 พ.ย. 60 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 2.4 ลักษณะทางประชากรของทวีปอเมริกาใต้
1
  ลักษณะทางประชากรของทวีปอเมริกาใต้ 22 พ.ย. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 2.5 ทรัพยากรธรรมชาติของทวีปอเมริกาใต้
1
  ทรัพยากรธรรมชาติของทวีปอเมริกาใต้ 25 พ.ย. 62 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 2.6 ลักษณะเศรษฐกิจของทวีปอเมริกาใต้
1
  ลักษณะเศรษฐกิจของทวีปอเมริกาใต้ 27 พ.ย. 62
เรื่อง 2.7 การคมนาคมของทวีปอเมริกาใต้
1
  การคมนาคมของทวีปอเมริกาใต้ 29 พ.ย. 62 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 2.8 ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสังคมในทวีปอเมริกาใต้
1
  ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสังคมในทวีปอเมริกาใต้ 2 ธ.ค. 62 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 3. สถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้
เรื่อง 3.1 มนุษย์และสิ่งแวดล้อม
1
  มนุษย์และสิ่งแวดล้อม 4 ธ.ค. 62 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 3.2 สิ่งแวดล้อมใหม่ทางสังคมในทวีปอเมริกาเหนือ
1
  สิ่งแวดล้อมใหม่ทางสังคมในทวีปอเมริกาเหนือ 6 ธ.ค. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 3.3 ปัญหาสิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาเหนือ
1
  ปัญหาสิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาเหนือ 9 ธ.ค. 62 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 3.4 สิ่งแวดล้อมใหม่ทางสังคมในทวีปอเมริกาใต้
1
  สิ่งแวดล้อมใหม่ทางสังคมในทวีปอเมริกาใต้ 11 ธ.ค. 62 (มีใบงานและวิดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 3.5 ปัญหาสิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาใต้
1
  ปัญหาสิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาใต้ 13 ธ.ค. 62 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 3.6 แนวทางอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาใต้
1
  แนวทางอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาใต้ 16 ธ.ค. 62 (มีวิดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 3.7 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมต่อไทย
1
  ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมต่อไทย 18 ธ.ค. 62
หน่วยการเรียนรู้ 4. กลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ
เรื่อง 4.1 ความหมายและความสำคัญของเศรษฐกิจ
1
  ความหมายและความสำคัญของเศรษฐศาสตร์ 20 ธ.ค. 61 (มีวิดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 4.2 ความหมายและลักษณะของตลาด
1
  ความหมายและลักษณะของตลาด 23 ธ.ค. 62 (มีใบงานและเฉลยใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 4.3 ตลาดแข่งขันสมบูรณ์
1
  ตลาดแข่งขันสมบูรณ์ 25 ธ.ค. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 4.4 ตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์
1
  ตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์ 27 ธ.ค. 62 (มีใบงาน เฉลยใบงาน และวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 4.5 อุปสงค์ (Demand)
1
  อุปสงค์ (Demand) 3 ม.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 4.6 อุปทาน (Supply)
1
  อุปทาน (Supply) 10 ม.ค. 63 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 4.7 กลไกราคาและดุลภาพ
1
  กลไกราคาและดุลภาพ 13 ม.ค. 63 (มีวีดิโอและใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 4.8 อุปสงค์ส่วนเกิน (Excess Demand)
1
  อุปสงค์ส่วนเกิน (Excess Demand) 15 ม.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 4.9 อุปทานส่วนเกิน (Excess Supply)
1
  อุปทานส่วนเกิน (Excess Supply) 17 ม.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 5. เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาท้องถิ่นและระบบสหกรณ์
เรื่อง 5.1 เศรษฐกิจพอเพียง
1
  เศรษฐกิจพอเพียง 20 ม.ค. 63
เรื่อง 5.2 เศรษฐกิจพอเพียงกับระบบสหกรณ์
1
  เศรษฐกิจพอเพียงกับระบบสหกรณ์ 22 ม.ค. 63 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 5.3 การพัฒนาท้องถิ่นตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและสหกรณ์
1
  การพัฒนาท้องถิ่นตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและสหกรณ์ 24 ม.ค. 63 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 6. บทบาทของรัฐบาลในการพัฒนาเศรษฐกิจ
เรื่อง 6.1 บทบาทของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศ
1
  บทบาทของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศ 27 ม.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 6.2 กิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐบาล
1
  กิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐบาล 29 ม.ค. 63 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 6.3 นโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาล
1
  นโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาล (1) 31 ม.ค. 63 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
2
  นโบายเศรษฐกิจของรัฐบาล (2) 3 ก.พ. 63
เรื่อง 6.4 ภาวะเงินเฟ้อ - เงินฝืด
1
  ภาวะเงินเฟ้อ - เงินฝืด (1) 5 ก.พ. 63 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
2
  ภาวะเงินเฟ้อ - เงินฝืด (2) 7 ก.พ. 63
เรื่อง 6.5 การว่างงาน
1
  การว่างงาน 12 ก.พ. 63 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 6.6 การแก้ไขปัญหาการว่างงาน
1
  การแก้ไขปัญหาการว่างงาน 14 ก.พ. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 7. ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
เรื่อง 7.1 การค้าระหว่างประเทศของไทย
1
  การค้าระหว่างประเทศของไทย 17 ก.พ. 63 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 7.2 นโยบายการค้าระหว่างประเทศ
1
  นโยบายการค้าระหว่างประเทศ 19 ก.พ. 63
เรื่อง 7.3 การกีดกันทางการค้าในการค้าระหว่างประเทศ
1
  การกีดกันทางการค้าในการค้าระหว่างประเทศ 21 ก.พ. 63
เรื่อง 7.4 การลงทุนระหว่างประเทศของไทย
1
  การลงทุนระหว่างประเทศของไทย 24 ก.พ. 63 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 7.5 การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
1
  การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 26 ก.พ. 63
เรื่อง 7.6 ลักษณะของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
1
  ลักษณะของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ 28 ก.พ. 63
เรื่อง 7.7 การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคต่าง ๆ
1
  การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคต่าง ๆ (1) 2 มี.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
2
  การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคต่าง ๆ (2) 4 มี.ค. 63 (มีเอกสารประกอบคำถามก่อนบทเรียนประกอบการสอน)
เรื่อง 7.8 องค์กรระหว่างประเทศ
1
  องค์กรระหว่างประเทศ 6 มี.ค. 63 (มีใบงานและตารางกิจกรรมประกอบการสอน)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ