ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 49
แผนการสอน ครูรติรส พงษาวดาร
ครูผู้สอน ครูรติรส พงษาวดาร
กําหนดการรายชั่วโมง
กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง

ครูรติรส พงษาวดาร
วิทยาศาสตร์

แผนการสอน วิทยาศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ 1. ปฏิสัมพันธ์ระหว่างโลก ดวงจันทร์ และดวงอาทิตย์
เรื่อง 1.1 ปรากฎการณ์ที่เกิดจากโลกหมุนรอบตัวเอง
1
  ปรากฎการณ์ที่เกิดจากโลกหมุนรอบตัวเอง 1 พ.ย. 62
เรื่อง 1.2 ปรากฎการณ์ที่เกิดจากโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์
1
  ปรากฎการณ์ที่เกิดจากโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ (1) 5 พ.ย. 62
2
  ปรากฎการณ์ที่เกิดจากโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ (2) 5 พ.ย. 62
เรื่อง 1.3 ข้างขึ้นข้างแรงและการขึ้นตกของดวงจันทร์
1
  ข้างขึ้นข้างแรงและการขึ้นตกของดวงจันทร์ 8 พ.ย. 62
เรื่อง 1.4 น้ำขึ้น น้ำลง (ตามหาน้ำเกิด น้ำตาย)
1
  น้ำขึ้น น้ำลง (ตามหาน้ำเกิด น้ำตาย) (1) 12 พ.ย. 62
2
  น้ำขึ้น น้ำลง (ตามหาน้ำเกิด น้ำตาย) (2) 12 พ.ย. 62
เรื่อง 1.5 อุปราคา
1
  อุปราคา 15 พ.ย. 62
เรื่อง 1.6 ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ
1
  ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ 19 พ.ย. 62
หน่วยการเรียนรู้ 2. ดวงดาวบนท้องฟ้า
เรื่อง 2.1 ระยะเชิงมุม - มุมห่าง
1
  ระยะเชิงมุม - มุมห่าง 19 พ.ย. 62
เรื่อง 2.2 มุมทิศ มุมเงย
1
  มุมทิศ มุมเงย 22 พ.ย. 62
เรื่อง 2.3 ดูดาวให้เป็น (แผนที่ดาว)
1
  ดูดาวให้เป็น (แผนที่ดาว) 26 พ.ย. 62
เรื่อง 2.4 แผนที่ดาวและกลุ่มดาว
1
  แผนที่ดาวและกลุ่มดาว 26 พ.ย. 62
เรื่อง 2.5 กลุ่มดาวจักรราศี
1
  กลุ่มดาวจักรราศี (1) 29 พ.ย. 62
2
  กลุ่มดาวจักรราศี (2) 3 ธ.ค. 62
เรื่อง 2.6 สร้างแบบจำลองกลุ่มดาวค้างคาว
1
  สร้างแบบจำลองกลุ่มดาวค้างคาว 3 ธ.ค. 62
หน่วยการเรียนรู้ 3. เทคโนโลยีอวกาศ
หน่วยการเรียนรู้ 4. ระบบนิเวศ
เรื่อง 4.1 ระบบนิเวศ
1
  ระบบนิเวศ (1) 24 ธ.ค. 62
2
  ระบบนิเวศ (2) 24 ธ.ค. 62
เรื่อง 4.2 ห่วงโซอาหาร
1
  ห่วงโซอาหาร 27 ธ.ค. 62
เรื่อง 4.3 สายใยอาหารและการถ่ายทอดพลังงาน
1
  สายใยอาหารและการถ่ายทอดพลังงาน 3 ม.ค. 63
เรื่อง 4.4 รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต
1
  รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต 10 ม.ค. 63
เรื่อง 4.5 วัฏจักรน้ำและวัฏจักรคาร์บอน
1
  วัฏจักรน้ำและวัฏจักรคาร์บอน (1) 14 ม.ค. 63
2
  วัฏจักรน้ำและวัฏจักรคาร์บอน (2) 14 ม.ค. 63
3
  วัฏจักรน้ำและวัฏจักรคาร์บอน (3) 17 ม.ค. 63
เรื่อง 4.6 การเปลี่ยนแปลงขนาดของประชากรในระบบนิเวศ
1
  การเปลี่ยนแปลงขนาดของประชากรในระบบนิเวศ (1) 21 ม.ค. 63
2
  การเปลี่ยนแปลงขนาดของประชากรในระบบนิเวศ (2) 21 ม.ค. 63
3
  การเปลี่ยนแปลงขนาดของประชากรในระบบนิเวศ (3) 24 ม.ค. 63
เรื่อง 4.7 ความหลากหลายทางชีวภาพ
1
  ความหลากหลายทางชีวภาพ (1) 28 ม.ค. 63
2
  ความหลากหลายทางชีวภาพ (2) 28 ม.ค. 63
หน่วยการเรียนรู้ 5. ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
เรื่อง 5.1 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1
  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (1) 31 ม.ค. 63
2
  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2) 4 ก.พ. 63
เรื่อง 5.2 การดูแลและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
1
  การดูแลและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 4 ก.พ. 63
เรื่อง 5.3 ปัญหาสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น
1
  ปัญหาสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น 7 ก.พ. 63
หน่วยการเรียนรู้ 6. การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
เรื่อง 6.1 ลักษณะทางพันธุกรรม
1
  ลักษณะทางพันธุกรรม 11 ก.พ. 63
เรื่อง 6.2 โครโมโซม
1
  โครโมโซม (1) 11 ก.พ. 63
2
  โครโมโซม (2) 14 ก.พ. 63
เรื่อง 6.3 ดีเอ็นเอและยีน
1
  ดีเอ็นเอและยีน 18 ก.พ. 63
เรื่อง 6.4 การศึกษาลักษณะทางพันธุศาสตร์ของเมนเดล
1
  การศึกษาลักษณะทางพันธุศาสตร์ของเมนเดล 18 ก.พ. 63
เรื่อง 6.5 กระบวนการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
1
  กระบวนการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 21 ก.พ. 63
เรื่อง 6.6 ส่วนขยายของพันธุศาสตร์เมนเดล
1
  ส่วนขยายของพันธุศาสตร์เมนเดล (1) 25 ก.พ. 63
2
  ส่วนขยายของพันธุศาสตร์เมนเดล (2) 25 ก.พ. 63
เรื่อง 6.7 ความผิดปกติทางพันธุกรรมจากยีน
1
  ความผิดปกติทางพันธุกรรมจากยีน (1) 28 ก.พ. 63
2
  ความผิดปกติทางพันธุกรรมจากยีน (2) 3 มี.ค. 63
เรื่อง 6.8 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทางด้านพันธุศาสตร์
1
  ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทางด้านพันธุศาสตร์ 3 มี.ค. 63
เรื่อง 6.9 พันธุวิศวกรรม (GMOs) และการโคลนนิ่ง
1
  พันธุวิศวกรรม (GMOs) และการโคลนนิ่ง 6 มี.ค. 63

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ