ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 47
แผนการสอน ครูชุติมา วรรณรักษ์
ครูผู้สอน ครูชุติมา วรรณรักษ์

ครูชุติมา วรรณรักษ์
คณิตศาสตร์

แผนการสอน คณิตศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ 1. อสมการ
เรื่อง 1.1 อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
1
  อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว วันที่ 4 พ.ย.62 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.2 คำตอบและกราฟของอสมการ
1
  คำตอบและกราฟของอสมการ
เรื่อง 1.3 การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
1
  การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว (1)
2
  การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว (2)
3
  การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว (3)
4
  การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว (4)
5
  การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว (5)
6
  การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว (6)
7
  การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว (7)
เรื่อง 1.4 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
1
  โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว (1)
2
  โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว (2)
3
  โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว (3)
หน่วยการเรียนรู้ 3. สถิติ
เรื่อง 3.1 สถิติและการเก็บรวบรวมข้อมูล
1
  สถิติและการเก็บรวบรวมข้อมูล
เรื่อง 3.2 การนำเสนอข้อมูล
1
  การนำเสนอข้อมูล
เรื่อง 3.3 การนำเสนอข้อมูลในรูปตารางและแผนภูมิแท่ง
1
  การนำเสนอข้อมูลในรูปตารางและแผนภูมิแท่ง
เรื่อง 3.4 การนำเสนอข้อมูลในรูปแผนภูมิวงกลมและกราฟเส้น
1
  การนำเสนอข้อมูลในรูปแผนภูมิวงกลมและกราฟเส้น
เรื่อง 3.5 การสร้างตารางแจกแจงความถี่
1
  การสร้างตารางแจกแจงความถี่
เรื่อง 3.6 ตารางแจกแจงความถี่
1
  ตารางแจกแจงความถี่
เรื่อง 3.7 ฮิสโทแกรมและรูปหลายเหลี่ยมของความถี่
1
  ฮิสโทแกรมและรูปหลายเหลี่ยมของความถี่
เรื่อง 3.8 ค่าเฉลี่ยเลขคณิต
1
  ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (1)
2
  ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (2)
เรื่อง 3.9 มัธยฐาน
1
  มัธยฐาน (1)
2
  มัธยฐาน (2)
เรื่อง 3.10 ฐานนิยม
1
  ฐานนิยม (1)
2
  ฐานนิยม (2)
เรื่อง 3.11 การเลือกใช้ค่ากลางที่เหมาะสม
1
  การเลือกใช้ค่ากลางที่เหมาะสม
เรื่อง 3.12 การกระจายข้อมูล
1
  การกระจายข้อมูล
เรื่อง 3.13 เส้นโค้งปกติ
1
  เส้นโค้งปกติ
หน่วยการเรียนรู้ 4. ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
เรื่อง 4.1 ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
1
  ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ (1)
2
  ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ (2)
เรื่อง 4.2 ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์กับรูปสามเหลี่ยม
1
  ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์กับรูปสามเหลี่ยม
เรื่อง 4.3 ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์กับอัตราส่วนตรีโกณมิติ
1
  ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์กับอัตราส่วนตรีโกณมิติ (1)
2
  ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์กับอัตราส่วนตรีโกณมิติ (2)
3
  ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์กับอัตราส่วนตรีโกณมิติ (3)
เรื่อง 4.4 ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และการนำไปใช้
1
  ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และการนำไปใช้

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ
  1. Post By sumonporn | 19.06.19 | 223 0 คณิตศาสตร์
  1. Post By sumonporn | 19.06.19 | 223 0 คณิตศาสตร์