ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 50
แผนการสอน ครูพรเทพ ปานยิ้ม
ครูผู้สอน ครูพรเทพ ปานยิ้ม

ครูพรเทพ ปานยิ้ม
ภาษาไทย

แผนการสอน ภาษาไทย

หน่วยการเรียนรู้ 1. วิวิธพินิจภาษา
เรื่อง 1.1 การอ่านออกเสียงร้อยแก้ว
1
  การอ่านออกเสียงร้อยแก้ว วันที่ 4 พ.ย.62 (มีใบงานและสื่อวีดิโอ)
เรื่อง 1.2 การอ่านจับใจความสำคัญ (บทความ)
1
  การอ่านจับใจความสำคัญ (บทความ) วันที่ 6 พ.ย.62 (มีใบงานใบความรู้)
เรื่อง 1.3 ตีความและประเมินคุณค่า
1
  ตีความและประเมินคุณค่า วันที่ 7 พ.ย.62 (มีใบงานใบความรู้)
เรื่อง 1.4 การเลือกดูและฟังสิ่งที่เป็นประโยชน์จากโฆษณา
1
  การเลือกดูและฟังสิ่งที่เป็นประโยชน์จากโฆษณา
เรื่อง 1.5 การเขียนโฆษณา
1
  การเขียนโฆษณา
เรื่อง 1.6 การพูดโน้มน้าวใจ
1
  การพูดโน้มน้าวใจ
เรื่อง 1.7 การเขียนอธิบาย
1
  การเขียนอธิบาย
เรื่อง 1.8 การพูดรายงานภูมิปัญญาท้องถิ่น
1
  การพูดรายงานภูมิปัญญาท้องถิ่น (1)
2
  การพูดรายงานภูมิปัญญาท้องถิ่น (2)
เรื่อง 1.9 การเขียนคำคมการเขียนคติพจน์
1
  การเขียนคำคมการเขียนคติพจน์
หน่วยการเรียนรู้ 2. คุณค่าวรรณคดี
เรื่อง 2.1 การอ่านทำนองเสนาะ (กาพย์ฉบัง 16)
1
  การอ่านทำนองเสนาะ (กาพย์ฉบัง 16)
เรื่อง 2.2 การอ่านทำนองเสนาะ (ภาคปฏิบัติ)
1
  การอ่านทำนองเสนาะ (ภาคปฏิบัติ)
เรื่อง 2.3 บทพากย์เอราวัณ (เนื้อหา)
1
  บทพากย์เอราวัณ (เนื้อหา)
เรื่อง 2.4 บทพากย์เอราวัณ (คุณค่าและการนำไปใช้)
1
  บทพากย์เอราวัณ (คุณค่าและการนำไปใช้)
เรื่อง 2.5 บทพากย์เอราวัณสู่การสืบเสาะตัวละครในรามเกียรติ์ (ต่อยอด)
1
  บทพากย์เอราวัณสู่การสืบเสาะตัวละครในรามเกียรติ์ (ต่อยอด)
เรื่อง 2.6 คำพ่อสอนในพระบรมราโชวาท
1
  คำพ่อสอนในพระบรมราโชวาท
เรื่อง 2.7 คุณค่าจากพระบรมราโชวาท
1
  คุณค่าจากพระบรมราโชวาท
เรื่อง 2.8 วิเคราะห์คุณค่าวรรณกรรม
1
  วิเคราะห์คุณค่าวรรณกรรม
เรื่อง 2.9 วิเคราะห์คุณค่าวิถีไทยในวรรณกรรมท้องถิ่น
1
  วิเคราะห์คุณค่าวิถีไทยในวรรณกรรมท้องถิ่น
เรื่อง 2.10 วิเคราะห์คุณค่าวรรณกรรมท้องถิ่น
1
  วิเคราะห์คุณค่าวรรณกรรมท้องถิ่น
เรื่อง 2.11 การวิเคราะห์คุณค่าวรรณกรรม (นอกเวลา)
1
  การวิเคราะห์คุณค่าวรรณกรรม (นอกเวลา)
หน่วยการเรียนรู้ 3. พาทีสัมพันธ์
เรื่อง 3.1 การพูดแสดงความคิดเห็นและประเมินเรื่องจากการฟังและการดู
1
  การพูดแสดงความคิดเห็นและประเมินเรื่องจากการฟังและการดู
เรื่อง 3.2 การพูดวิเคราะห์และวิจารณ์เรื่องจากการฟังและดู
1
  การพูดวิเคราะห์และวิจารณ์เรื่องจากการฟังและดู
เรื่อง 3.3 การเขียนโฆษณาเชิญชวน
1
  การเขียนโฆษณาเชิญชวน
เรื่อง 3.4 การกรอกแบบสมัครงาน
1
  การกรอกแบบสมัครงาน
เรื่อง 3.5 จดหมายกิจธุระ
1
  จดหมายกิจธุระ
หน่วยการเรียนรู้ 4. สรรคำนำมาใช้
เรื่อง 4.1 การอ่านเพื่อเขียนกรอบแนวคิด
1
  การอ่านเพื่อเขียนกรอบแนวคิด
เรื่อง 4.2 อ่านเชิงวิเคราะห์ วิจารณ์
1
  อ่านเชิงวิเคราะห์ วิจารณ์
เรื่อง 4.3 สื่อความคิด
1
  สื่อความคิด
เรื่อง 4.4 การเขียนกรอบแนวคิด
1
  การเขียนกรอบแนวคิด
เรื่อง 4.5 การเขียนอธิบาย
1
  การเขียนอธิบาย
เรื่อง 4.6 การพูดอภิปรายพาเพลิน
1
  การพูดอภิปรายพาเพลิน
เรื่อง 4.7 คำทับศัพท์และศัพท์บัญญัติ
1
  คำทับศัพท์และศัพท์บัญญัติ
เรื่อง 4.8 ศัพท์ทางวิชาการและวิชาชีพ
1
  ศัพท์ทางวิชาการและวิชาชีพ
เรื่อง 4.9 การเขียนคำอวยพร
1
  การเขียนคำอวยพร
เรื่อง 4.10 การเขียนสุนทรพจน์
1
  การเขียนสุนทรพจน์
เรื่อง 4.11 การเขียนสุนทรพจน์ (ปฏิบัติ)
1
  การเขียนสุนทรพจน์ (ปฏิบัติ)
หน่วยการเรียนรู้ 5. ภูมิใจในถิ่นตน
เรื่อง 5.1 การอ่านโคลงสี่สุภาพ
1
  การอ่านโคลงสี่สุภาพ
เรื่อง 5.2 การโต้แย้งอย่างสร้างสรรค์
1
  การโต้แย้งอย่างสร้างสรรค์ (1)
2
  การโต้แย้งอย่างสร้างสรรค์ (2)
เรื่อง 5.3 การอ่านตีความและประเมินค่า
1
  การอ่านตีความและประเมินค่า
เรื่อง 5.4 การอ่านตีความและประเมินค่า (นำเสนอ)
1
  การอ่านตีความและประเมินค่า (นำเสนอ)
เรื่อง 5.5 การเขียนให้ถูกต้องตามระดับภาษา
1
  การเขียนให้ถูกต้องตามระดับภาษา
เรื่อง 5.6 การเขียนชีวประวัติและอัตชีวประวัติ
1
  การเขียนชีวประวัติและอัตชีวประวัติ
เรื่อง 5.7 การพูดแสดงความคิดเห็น
1
  การพูดแสดงความคิดเห็น (1)
2
  การพูดแสดงความคิดเห็น (2)
เรื่อง 5.8 การพูดรายงาน
1
  การพูดรายงาน
เรื่อง 5.9 อ่านจับใจความสำคัญ
1
  อ่านจับใจความสำคัญ
เรื่อง 5.10 เขียนย่อความ
1
  เขียนย่อความ
เรื่อง 5.11 การวิเคราะห์วิจารณ์เรื่องที่ฟังและดู
1
  การวิเคราะห์วิจารณ์เรื่องที่ฟังและดู

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ