ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 49
แผนการสอน ครูสวรรยา อุตรพรม,ครูวัลลภ ใจหมั่น,ครูพรทิพย์ พงษ์ทอง
ครูผู้สอน ครูสวรรยา อุตรพรม,ครูวัลลภ ใจหมั่น,ครูพรทิพย์ พงษ์ทอง

ครูสวรรยา อุตรพรม,ครูวัลลภ ใจหมั่น,ครูพรทิพย์ พงษ์ทอง
ภาษาอังกฤษ

แผนการสอน ภาษาอังกฤษ

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ22102 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 People Identification
เรื่อง 1.1 Is he handsome?
1
  Is he handsome? 1 พ.ย. 62 (มีบัตรคำ ใบงาน และเฉลยใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.2 Round Black and white Plastic Ball
1
  Round Black and white Plastic Ball 4 พ.ย. 62 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 1.3 Physical Appearance and Clothes
1
  Physical Appearance and Clothes 5 พ.ย. 62 (มีใบความรู้ ใบงานและเฉลยประกอบการสอน)
เรื่อง 1.4 What does he/she look like?
1
  What does he/she look like? 8 พ.ย. 62 (มีใบงาน ใบความรู้และเฉลยประกอบการสอน)
เรื่อง 1.5 Personality
1
  Personality 11 พ.ย. 62 (มีใบงาน ใบความรู้ และเฉลยประกอบการสอน)
เรื่อง 1.6 What do they look like?
1
  What do they look like? 12 พ.ย. 62 (มีใบงานและเฉลยประกอบการสอน)
เรื่อง 1.7 Same or Different
1
  Same or Different 15 พ.ย. 62 (มีสื่อเสียง ใบงาน ใบสื่อและเฉลยใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.8 My Profile
1
  My Profile 18 พ.ย. 62 (มีใบงาน ใบความรู้และเฉลยประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 2. รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ22102 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 Cultures and Festivals
เรื่อง 2.1 Dos & Don’ts
1
  Dos & Don’ts 19 พ.ย. 62 (มีใบงาน ใบสื่อและเฉลยประกอบการสอน)
เรื่อง 2.2 Knife and Fork
1
  Knife and Fork 22 พ.ย. 62 (มีใบสื่อและเฉลยประกอบการสอน)
เรื่อง 2.3 Are you superstitious?
1
  Are you superstitious? 25 พ.ย. 62 (มีใบงาน ใบสื่อและเฉลยประกอบใบงาน)
เรื่อง 2.4 Valentine’s Day
1
  Valentine’s Day 26 พ.ย. 62 (มีใบงานและเฉลยประกอบการสอน)
เรื่อง 2.5 Halloween
1
  Halloween 29 พ.ย. 62 (มีใบงาน เฉลยใบงานและสื่อประกอบการสอน)
เรื่อง 2.6 Thanksgiving
1
  Thanksgiving 2 ธ.ค. 62 (มีใบสื่อ ใบงานและเฉลยใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 2.7 Christmas
1
  Christmas 3 ธ.ค. 62 (มีใบสื่อ ใบงานและเฉลยใบสื่อประกอบการสอน)
เรื่อง 2.8 Loy Krathong Festival
1
  Loy Krathong Festival 6 ธ.ค. 62 (มีใบงาน เฉลยใบงานและสื่อปรกอบการสอน)
เรื่อง 2.9 Songkran Festival
1
  Songkran Festival 9 ธ.ค. 62 (มีใบงาน ใบสื่อ เฉลยใบงานประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 3. รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ221012 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 Holidays
เรื่อง 3.1 Tasty Food
1
  Tasty Food 13 ธ.ค. 62 (มีใบงาน ใบสื่อประกอบการสอน)
เรื่อง 3.2 Fantastic Meal
1
  Fantastic Meal 16 ธ.ค. 62 (มีใบงานและใบสื่อประกอบการสอน)
เรื่อง 3.3 How Yummy!
1
  How Yummy! 17 ธ.ค. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 3.4 Nice Restaurants!
1
  Nice Restaurants! 20 ธ.ค. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 3.5 Weather Today
1
  Weather Today 23 ธ.ค. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 3.6 A wonderful trip
1
  A wonderful trip 24 ธ.ค. 62 (มีใบงานและใบสื่อประกอบการสอน)
เรื่อง 3.7 My Long Holiday
1
  My Long Holiday 27 ธ.ค. 62 (มีใบงานและใบสื่อประกอบการสอน)
เรื่อง 3.8 Hotel Reservation
1
  Hotel Reservation 3 ม.ค. 63 (มีใบงาน ใบสื่อ และคลิปเสียงประกอบการสอน)
เรื่อง 3.9 I had a great time
1
  I had a great time 10 ม.ค. 63 (มีใบงาน และ ใบสื่อประกอบการสอน)
เรื่อง 3.10 My Wonderful Time
1
  My Wonderful Time 13 ม.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 4. รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ22102 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 Environments
หน่วยการเรียนรู้ 5. รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ22102 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 Life and Current Issues
หน่วยการเรียนรู้ 6. รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ22102 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 Smart Life
เรื่อง 6.1 Smart Homes
1
  Smart Homes 14 ก.พ. 63
เรื่อง 6.2 Smart Home Appliances
1
  Smart Home Appliances 17 ก.พ. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 6.3 My Favorite Home Appliances
1
  My Favorite Home Appliances 18 ก.พ. 63
เรื่อง 6.4 Self-Driving Car
1
  Self-Driving Car 21 ก.พ. 63
เรื่อง 6.5 Alpha 2
1
  Alpha (2) 24 ก.พ. 63
เรื่อง 6.6 Nestor: Domestic Robot
1
  Nestor: Domestic Robot 25 ก.พ 63
เรื่อง 6.7 My Robot
1
  My Robot 28 ก.พ. 63
เรื่อง 6.8 What life will be like in the future?
1
  What life will be like in the future? 2 มี.ค. 63
เรื่อง 6.9 A Future City
1
  A Future City 3 มี.ค. 63
เรื่อง 6.10 My Future City
1
  My Future City 6 มี.ค. 63

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ