ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 16
แผนการสอน ครูสมศักดิ์ ทองเงิน
ครูผู้สอน ครูสมศักดิ์ ทองเงิน

ครูสมศักดิ์ ทองเงิน
สุขศึกษาและพลศึกษา

แผนการสอน สุขศึกษา

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชา สุขศึกษา รหัสวิชา พ22103 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง สุขภาพกายและสุขภาพจิต
เรื่อง 1.1 สุขภาพกายและสุขภาพจิต
1
  การปฐมนิเทศ วันที่ 6 พ.ย. 62 (มีใบงาน-ใบความรู้)
2
  การพัฒนาสมรรถภาพทางกายให้เป็นไปตามเกณฑ์ (1) วันที่ 13 พ.ย.62 (มีใบงาน-ใบความรู้)
3
  การพัฒนาสมรรถภาพทางกายให้เป็นไปตามเกณฑ์ (2) วันที่ 20 พ.ย. 62 (มีใบงาน)
4
  การออกกำลังกายและเล่นกีฬาจนเป็นวิถีชีวิต (1) วันที่ 27 พ.ย. 62 (มีใบงาน)
5
  การออกกำลังกายและเล่นกีฬาจนเป็นวิถีชีวิต (2) วันที่ 4 ธ.ค. 62 (มีใบงาน)
6
  ความสมดุลระหว่างสุขภาพกายและสุขภาพจิต วันที่ 11 ธ.ค. 62 (มีใบงาน)
7
  ลักษณะอาการเบื้องต้นของผู้มีปัญหาสุขภาพจิต วันที่ 18 ธ.ค. 62 (มีใบงาน)
8
  วิธีปฏิบัติตนเพื่อจัดการอารมณ์และความเครียด (1) วันที่ 25 ธ.ค. 62 (มีใบงาน)
9
  วิธีปฏิบัติตนเพื่อจัดการอารมณ์และความเครียด (2) วันที่ 15 ม.ค. 62 (มีใบงาน)
หน่วยการเรียนรู้ 2. รายวิชา สุขศึกษา รหัสวิชา พ22103 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ชีวิตปลอดภัยไร้ความเสี่ยง

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ