ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 20
แผนการสอน ครูสมศักดิ์ ทองเงิน
ครูผู้สอน ครูสมศักดิ์ ทองเงิน

ครูสมศักดิ์ ทองเงิน
สุขศึกษาและพลศึกษา

แผนการสอน สุขศึกษา

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชา สุขศึกษา รหัสวิชา พ22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
เรื่อง 1.1 พัฒนาการสมวัย
1
  การปฐมนิเทศ / แนะนำรายวิชา / ข้อตกลงทางการเรียน วันที่ 17 พ.ค. 62 (มีใบงาน)
2
  การเปลี่ยนแปลงในวัยรุ่น วันที่ 24 พ.ค. 62 (มีใบความรู้)
3
  การเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาตนเอง วันที่ 31 พ.ค. 62 (มีใบงาน-ใบความรู้)
4
  ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการในวัยรุ่น วันที่ 7 มิ.ย. 62 (มีใบงานและสื่อวีดิโอ)
5
  ปัจจัยด้านพันธุกรรมที่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงในวัยรุ่น วันที่ 14 มิ.ย. 62 (มีใบงาน)
6
  ปัจจัยด้านการอบรมเลี้ยงดูที่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงในวัยรุ่น วันที่ 21 มิ.ย. 62 (มีใบงานงานและสื่อวีดิโอ)
7
  ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงในวัยรุ่น วันที่ 28 มิ.ย. 62 (มีใบงาน)
8
  วิธีการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงและสถานการณ์เสี่ยง วันที่ 5 ก.ค. 62 (มีใบงาน)
9
  วิธีการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงและสถานการณ์เสี่ยง วันที่ 12 ก.ค. 62 (มีใบงาน)
10
  ทบทวนสิ่งที่เรียนรู้ วันที่ 19 ก.ค. 62
หน่วยการเรียนรู้ 2. รายวิชา สุขศึกษา รหัสวิชา พ22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ