ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 15
แผนการสอน ครูโชติกา สมพงษ์
ครูผู้สอน ครูโชติกา สมพงษ์

ครูโชติกา สมพงษ์
นาฏศิลป์

แผนการสอน นาฏศิลป์

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชา นาฏศิลป์ รหัสวิชา ศ22104 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พื้นฐานนาฏศิลป์ไทย
หน่วยการเรียนรู้ 2. รายวิชา นาฏศิลป์ รหัสวิชา ท22104 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การแสดงนาฏศิลป์ไทย
หน่วยการเรียนรู้ 3. รายวิชา นาฏศิลป์ รหัสวิชา ท22104 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 นาฏศิลป์พื้นเมือง
เรื่อง 3.1 ความรู้พื้นฐานนาฏศิลป์พื้นเมือง
1
  ความรู้พื้นฐานนาฏศิลป์พื้นเมือง 24 ธ.ค. 62 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 3.2 การแสดงนาฏศิลป์พื้นเมือง 4 ภาค
1
  การแสดงนาฏศิลป์พื้นเมือง 4 ภาค 14 ม.ค. 63 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 3.3 คุณค่าและแนวทางการอนุรักษ์นาฏศิลป์พื้นเมือง
1
  คุณค่าและแนวทางการอนุรักษ์นาฏศิลป์พื้นเมือง 21 ม.ค. 63 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 4. รายวิชา นาฏศิลป์ รหัสวิชา ท22104 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การละครไทย
เรื่อง 4.1 จุดมุ่งหมายและองค์ประกอบของละคร
1
  จุดมุ่งหมายและองค์ประกอบของละคร 28 ม.ค. 63 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 4.2 ประวัติการละครไทย
1
  ประวัติการละครไทย (1) 4 ก.พ. 63 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
2
  ประวัติการละครไทย (2) 11 ก.พ. 63
เรื่อง 4.3 ละครไทยแบบดั้งเดิม
1
  ละครไทยแบบดั้งเดิม 18 ก.พ. 63
เรื่อง 4.4 ละครไทยแบบปรับปรุงขึ้นใหม่
1
  ละครไทยแบบปรับปรุงขึ้นใหม่ 25 ก.พ. 63
เรื่อง 4.5 บูรณาการละคร
1
  บูรณาการละคร 3 มี.ค. 63

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ