ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 48
แผนการสอน ครูอรรถชัย คิริวัฒนศักดินา
ครูผู้สอน ครูอรรถชัย คิริวัฒนศักดินา

ครูอรรถชัย คิริวัฒนศักดินา
วิทยาศาสตร์

แผนการสอน วิทยาศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง งานและพลังงาน
หน่วยการเรียนรู้ 2. รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การแยกสารและการนำไปใช้
หน่วยการเรียนรู้ 3. รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง
เรื่อง 3.1 โลกและการเปลี่ยนแปลง
1
  โครงสร้างภายในโลก วันที่ 26 ธ.ค. 62
2
  การผุพังอยู่กับที่ทางกายภาพของหินเกิดขึ้นได้อย่างไร(1) วันที่ 30 ธ.ค. 62
3
  การผุพังอยู่กับที่ทางกายภาพของหินเกิดขึ้นได้อย่างไร(2) วันที่ 2 ม.ค. 63
4
  การผุพังอยู่กับที่ทางเคมีของหินเกิดขึ้นได้อย่างไร วันที่ 2 ม.ค. 63
5
  การกร่อนและการสะสมตัวของตะกอนเกิดขึ้นได้อย่างไร วันที่ 9 ม.ค. 63
6
  การกร่อนและการสะสมตัวของตะกอนในธารน้ำ วันที่ 9 ม.ค. 63
7
  ภูมิลักษณ์บนผิวโลกเกิดขึ้นได้อย่างไร วันที่ 13 ม.ค. 63
8
  ดินที่ระดับความลึกต่างกันมีลักษณะต่างหรือเหมือนกันอย่างไร วันที่ 20 ม.ค. 63
9
  ดิน ชั้นดิน และชั้นหน้าดิน วันที่ 23 ม.ค. 63
10
  การตรวจวัดสมบัติของดินมีวิธีการอย่างไร(1) วันที่ 23 ม.ค. 63
11
  การตรวจวัดสมบัติของดินมีวิธีการอย่างไร(2) วันที่ 27 ม.ค. 63
12
  ฃการตรวจวัดสมบัติของดินมีวิธีการอย่างไร(3) วันที่ 30 ม.ค. 63
13
  น้ำผิวดิน วันที่ 30 ม.ค. 63
14
  น้ำใต้ดิน วันที่ 3 ก.พ. 63
15
  น้ำในดิน วันที่ 6 ก.พ. 63
16
  น้ำบาดาล วันที่ 6 ก.พ. 63
17
  ใช้น้ำอย่างไรให้มีน้ำใช้อย่างยังยืน วันที่ 13 ก.พ. 63
18
  น้ำท่วมเกิดได้อย่างไร วันที่ 13 ก.พ. 63
19
  แผ่นดินถล่มเกิดขึ้นได้อย่างไร วันที่ 17 ก.พ. 63
20
  การกัดเซาะชายฝั่งเกิดขึ้นได้อย่างไร วันที่ 20 ก.พ. 63
21
  หลุมยุบเกิดขึ้นได้อย่างไร วันที่ 20 ก.พ. 63
22
  แผ่นดินทรุดเกิดขึ้นได้อย่างไร วันที่ 24 ก.พ. 63
23
  มีวิธีการแก้ปัญหาน้ำท่วมอย่างไร วันที่ 27 ก.พ. 63
หน่วยการเรียนรู้ 4. รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง ทรัพยากรพลังงาน

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ