ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 43
แผนการสอน ครูอรรถชัย คิริวัฒนศักดินา
ครูผู้สอน ครูอรรถชัย คิริวัฒนศักดินา

ครูอรรถชัย คิริวัฒนศักดินา
วิทยาศาสตร์

แผนการสอน วิทยาศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง สารละลาย
เรื่อง 1.1 สารละลาย
1
  สารละลาย(1) วันที่ 16 พ.ค. 62 (มีใบงาน)
2
  สารละลาย(2) วันที่ 16 พ.ค. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.2 การละลายของสารในตัวทำละลาย
1
  การละลายของสารในตัวทำละลาย(1) วันที่ 23 พ.ค. 62 (มีใบงาน)
2
  การละลายของสารในตัวทำละลาย(2) วันที่ 23 พ.ค. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.3 ปัจจัยที่มีผลต่อการละลาย
1
  ปัจจัยที่มีผลต่อการละลาย(1) วันที่ 27 พ.ค. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.4 สารละลายอิ่มตัว
1
  สารละลายอิ่มตัว วันที่ 30 พ.ค. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.5 อุณหภูมิมีผลต่อการละลายของสาร
1
  อุณหภูมิมีผลต่อการละลายของสาร วันที่ 30 พ.ค. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.6 ร้อยละโดยมวลต่อปริมาตร
1
  ร้อยละโดยมวลต่อปริมาตร(1) วันที่ 6 มิ.ย. 62 (มีใบงาน)
2
  ร้อยละโดยมวลต่อปริมาตร(2) วันที่ 6 มิ.ย. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.7 ร้อยละโดยปริมาตรต่อปริมาตร
1
  ร้อยละโดยปริมาตรต่อปริมาตร (1) วันที่ 10 มิ.ย. 62 (มีใบงาน)
2
  ร้อยละโดยปริมาตรต่อปริมาตร (2) วันที่ 13 มิ.ย. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.8 สารละลายในชีวิตประจำวัน
1
  สารละลายในชีวิตประจำวัน วันที่ 13 มิ.ย 62 (มีใบงาน)
หน่วยการเรียนรู้ 2. รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ระบบต่างๆ ในร่างกาย
เรื่อง 2.1 ระบบหมุนเวียนเลือด 1
1
  ระบบหมุนเวียนเลือด (1) วันที่ 17 มิ.ย. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 2.2 ระบบหมุนเวียนเลือด 2
1
  ระบบหมุนเวียนเลือด( 2) วันที่ 20 มิ.ย.62 (มีใบงาน)
เรื่อง 2.3 ระบบหมุนเวียนเลือด 3
1
  ระบบหมุนเวียนเลือด 3 วันที่ 20 มิ.ย. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 2.4 ระบบหมุนเวียนเลือด 4
1
  ระบบหมุนเวียนเลือด 4 วันที่ 24 มิ.ย. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 2.5 ระบบหายใจ 1
1
  ระบบหายใจ (1) วันที่ 27 มิ.ย. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 2.6 ระบบหายใจ 2
1
  ระบบหายใจ (2) วันที่ 27 มิ.ย. 62
เรื่อง 2.7 ระบบหายใจ 3
1
  ระบบหายใจ (3) วันที่ 1 ก.ค. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 2.8 ระบบหายใจ 4
1
  ระบบหายใจ (4) วันที่ 4 ก.ค. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 2.9 ระบบขับถ่าย 1
1
  ระบบขับถ่าย (1) วันที่ 4 ก.ค. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 2.10 ระบบขับถ่าย 2
1
  ระบบขับถ่าย (2) วันที่ 8 ก.ค. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 2.11 ระบบขับถ่าย 3
1
  ระบบขับถ่าย (3) วันที่ 11 ก.ค. 62 (มีใบความรู้)
เรื่อง 2.12 ระบบประสาท 1
1
  ระบบประสาท 1 วันที่ 11 ก.ค. 62
เรื่อง 2.13 ระบบประสาท 2
1
  ระบบประสาท 2 วันที่ 15 ก.ค. 62
เรื่อง 2.14 ระบบสืบพันธุ์ 1
1
  ระบบสืบพันธุ์1 วันที่ 18 ก.ค. 62
เรื่อง 2.15 ระบบสืบพันธุ์ 2
1
  ระบบสืบพันธุ์ 2 วันที่ 18 ก.ค. 62 (มีใบกิจกรรม)
เรื่อง 2.16 ระบบสืบพันธุ์ 3
1
  ระบบสืบพันธุ์ (3) วันที่ 25 ก.ค. 62
เรื่อง 2.17 ระบบสืบพันธุ์ 4
1
  ระบบสืบพันธุ์ (4) วันที่ 25 ก.ค. 62
เรื่อง 2.18 การตกไข่
1
  การตกไข่ วันที่ 1 ส.ค. 62
เรื่อง 2.19 การปฏิสนธิและการพัฒนาเป็นไซโกต
1
  การปฏิสนธิและการพัฒนาเป็นไซโกต วันที่ 1 ส.ค. 62
เรื่อง 2.20 การคุมกำเนิดและเลือกวิธีการคุมกำเนิดที่เหมาะสม
1
  การคุมกำเนิดและเลือกวิธีการคุมกำเนิดที่เหมาะสม วันที่ 5 ส.ค. 62
เรื่อง 2.21 ตระหนักถึงผลกระทบต่อการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
1
  ตระหนักถึงผลกระทบต่อการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร วันที่ 8 ส.ค. 62 (มีใบความรู้)
หน่วยการเรียนรู้ 3. รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่
เรื่อง 3.1 ตำแหน่งของวัตถุ
1
  ตำแหน่งของวัตถุ วันที่ 8 ส.ค. 62
เรื่อง 3.2 ระยะทาง และการกระจัด
1
  ระยะทาง และการกระจัด วันที่ 15 ส.ค. 62
เรื่อง 3.3 ปริมาณเวกเตอร์และปริมาณสเกลาร์
1
  ปริมาณเวกเตอร์และปริมาณสเกลาร์ วันที่ 15 ส.ค. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 3.4 ปริมาณเวกเตอร์และปริมาณสเกลาร์
1
  ปริมาณเวกเตอร์และปริมาณสเกลาร์ วันที่ 19 ส.ค. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 3.5 ความเร็วและอัตราเร็ว
1
  ความเร็วและอัตราเร็ว วันที่ 22 ส.ค. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 3.6 ความเร็วและอัตราเร็ว
1
  ความเร็วและอัตราเร็ว วันที่ 22 ส.ค. 62
เรื่อง 3.7 การแก้โจทย์ปัญหาอัตราเร็ว และความเร็ว
1
  การแก้โจทย์ปัญหาอัตราเร็ว และความเร็ว วันที่ 26 ส.ค. 62
เรื่อง 3.8 แรงลัพธ์
1
  แรงลัพธ์ วันที่ 29 ส.ค. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 3.9 แรงลัพธ์
1
  แรงลัพธ์ วันที่ 29 ส.ค. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 3.10 แรงเสียดทาน
1
  แรงเสียดทาน วันที่ 5 ก.ย. 62 (มีใบงาน)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ