ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 41
แผนการสอน ครูนงค์นุช สุกใส
ครูผู้สอน ครูนงค์นุช สุกใส

ครูนงค์นุช สุกใส
คณิตศาสตร์

แผนการสอน คณิตศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส
เรื่อง 1.1 ทฤษฎีบทพีทาโกรัส
1
  ทฤษฎีบทพีทาโกรัส วันที่ 21 พ.ค. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.2 สมบัติของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก
1
  สมบัติของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก (1) วันที่ 22 พ.ค. 62 (มีใบงาน)
2
  สมบัติของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก (2) วันที่ 27 พ.ค. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.3 บทกลับทฤษฎีบทพีทาโกรัส
1
  บทกลับทฤษฎีบทพีทาโกรัส วันที่ 28 พ.ค 62 (มีใบงาน-ใบกิจกรรม)
เรื่อง 1.4 การนำทฤษฎีบทพีทาโกรัส / บทกลับไปใช้แก้ปัญหา
1
  การนำทฤษฎีบทพีทาโกรัสและบทกลับไปใช้แก้ปัญหา วันที่ 29 พ.ค. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.5 การนำทฤษฎีบทพีทาโกรัส / บทกลับไปใช้ในชีวิตจริง
1
  การนำทฤษฎีบทพีทาโกรัส / บทกลับไปใช้ในชีวิตจริง วันที่ 4 มิ.ย. 62
หน่วยการเรียนรู้ 2. รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง
เรื่อง 2.1 ทศนิยมซ้ำ
1
  ทศนิยมซ้ำ (1) วันที่ 5 มิ.ย. 62 (มีใบงาน)
2
  ทศนิยมซ้ำ (2) วันที่ 10 มิ.ย. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 2.2 จำนวนตรรกยะ
1
  จำนวนตรรกยะ วันที่ 11 มิ.ย. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 2.3 จำนวนจริง
1
  จำนวนจริง วันที่ 12 มิ.ย. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 2.4 การหาค่ารากที่สองโดยใช้ตารางและการแยกตัวประกอบ
1
  การหาค่ารากที่สองโดยใช้ตารางและการแยกตัวประกอบ วันที่ 17 มิ.ย. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 2.5 การหาค่ารากที่สองโดยการประมาณค่า
1
  การหาค่ารากที่สองโดยการประมาณค่า วันที่ 18 มิ.ย. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 2.6 ค่ารากที่สอง ของจำนวนจริง
1
  ค่ารากที่สอง ของจำนวนจริง วันที่ 19 มิ.ย. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 2.7 ค่ารากที่สองกับการนำไปใช้
1
  ค่ารากที่สองกับการนำไปใช้ วันที่ 24 มิ.ย. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 2.8 การหาค่ารากที่สามโดยวิธีการแยกตัวประกอบ
1
  การหาค่ารากที่สามโดยวิธีการแยกตัวประกอบ วันที่ 25 มิ.ย. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 2.9 การหาค่ารากที่สามของจำนวนจริง
1
  การหาค่ารากที่สามของจำนวนจริง วันที่ 26 มิ.ย. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 2.10 การหารากที่สามโดยใช้ตาราง
1
  การหารากที่สามโดยใช้ตาราง วันที่ 1 ก.ค. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 2.11 การนำค่ารากที่สามไปใช้แก้ปัญหา
1
  การนำค่ารากที่สามไปใช้แก้ปัญหา วันที่ 2 ก.ค. 62 (มีใบงาน)
หน่วยการเรียนรู้ 3. รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ปริซึมและทรงกระบอก
เรื่อง 3.1 ลักษณะของปริซึมและทรงกระบอก
1
  ลักษณะของปริซึมและทรงกระบอก วันที่ 3 ก.ค. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 3.2 ปริมาตรของปริซึม
1
  ปริมาตรของปริซึม วันที่ 8 ก.ค. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 3.3 ปริมาตรของทรงกระบอก 1
1
  ปริมาตรของทรงกระบอก (1) วันที่ 9 ก.ค. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 3.4 ปริมาตรของทรงกระบอก 2
1
  ปริมาตรของทรงกระบอก (2) วันที่ 10 ก.ค. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 3.5 พื้นที่ผิวของปริซึม 1
1
  พื้นที่ผิวของปริซึม (1) วันที่ 15 ก.ค. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 3.6 พื้นที่ผิวของปริซึม 2
1
  พื้นที่ผิวของปริซึม (2) วันที่ 30 ก.ค. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 3.7 พื้นที่ผิวของทรงกระบอก 1
1
  พื้นที่ผิวของทรงกระบอก (1) วันที่ 31 ก.ค. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 3.8 พื้นที่ผิวของทรงกระบอก 2
1
  พื้นที่ผิวของทรงกระบอก (2) วันที่ 5 ส.ค. 62 (มีใบงาน)
หน่วยการเรียนรู้ 4. รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต
เรื่อง 4.1 การแปลงทางเรขาคณิต
1
  การแปลงทางเรขาคณิตวันที่ 6 ส.ค. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 4.2 การสะท้อน
1
  การสะท้อน วันที่ 7 ส.ค. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 4.3 การหมุน
1
  การหมุน วันที่ 13 ส.ค. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 4.4 การเลื่อนขนานในระบบพิกัดฉาก
1
  การเลื่อนขนานในระบบพิกัดฉาก วันที่ 14 ส.ค. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 4.5 การสะท้อนในระบบพิกัดฉาก
1
  การสะท้อนในระบบพิกัดฉาก วันที่ 19 ส.ค. 62
เรื่อง 4.6 การหมุนในระบบพิกัดฉาก
1
  การหมุนในระบบพิกัดฉาก วันที่ 20 ส.ค. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 4.7 การแปลงทางแรขาคณิต
1
  การแปลงทางแรขาคณิต วันที่ 21 ส.ค. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 4.8 การแปลงทางเรขาคณิตกับการแก้ปัญหา
1
  การแปลงทางเรขาคณิตกับการแก้ปัญหา วันที่ 26 ส.ค. 62
หน่วยการเรียนรู้ 5. รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง สมบัติของเลขยกกำลัง
เรื่อง 5.1 สมบัติของเลขยกกำลัง 1
1
  สมบัติของเลขยกกำลัง (1) วันที่ 27 ส.ค. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 5.2 สมบัติของเลขยกกำลัง 2
1
  สมบัติของเลขยกกำลัง (2) วันที่ 28 ส.ค. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 5.3 การดำเนินการของเลขยกกำลัง 1
1
  การดำเนินการของเลขยกกำลัง (1) วันที่ 2 ก.ย. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 5.4 การดำเนินการของเลขยกกำลัง 2
1
  การดำเนินการของเลขยกกำลัง (2) วันที่ 3 ก.ย. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 5.5 สมบัติอื่น ๆ ของเลขยกกำลัง 1
1
  สมบัติอื่น ๆ ของเลขยกกำลัง (1) วันที่ 4 ก.ย. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 5.6 สมบัติอื่น ๆ ของเลขยกกำลัง 2
1
  สมบัติอื่น ๆ ของเลขยกกำลัง (2) วันที่ 9 ก.ย. 62
หน่วยการเรียนรู้ 6. รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง พหุนาม

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ
  1. Post By นางจิราพร สุดสนอง | 14.06.19 | 186 1 คณิตศาสตร์
  1. Post By นางจิราพร สุดสนอง | 14.06.19 | 186 1 คณิตศาสตร์